isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amagama asuselwa esimweni sokuzalwa komntwana

Sisaqhuba kuyona ingosi ngokuchaza ngempande yamagama abantu ngokwesiZulu. Kulena, siveza ngamagama okuqanjwa komntwana ngokubheka isimo azalelwa kuso.

Ngokuloba kukaNdimande (2001), kubantu abangamaZulu, eqinisweni kubeNguni nje bebonke, ngokwenqubo yakhona, kuyaye kube khona izinto ezingakhulumeki noma zixoxeke. Lezi zinto ziyaye zivele ngokuthi kwethiwe abantwana amagama axoxa ngazo, ikakhulukazi izinto ezifana nokukhulelwa kwentombazane ingazi ukuthi ikhuleliswe ngubani, kanjalo nokuphinga.

Izibonelo:

  • Mboneni: Leli gama linikezwa umuntu wesilisa, lisuselwa esimweni esithile emndenini okungaba ukuthi kwakungathenjwa ukuthi umntwana angaba nenswebu yakuleso sibongo.
  • Qedusizi: Igama elinikezwa umuntu wesifazane, kususelwa esimweni lapho bekade bengasathembi emndenini ukuthi umntwana angatholakala

Leave a Reply