Amagama amaZulu

Igama lomuntu liba nencazelo akujwayele ukuba yigama nje. Umntwana engethiwa igama kususelwa esenzeni nasezifisweni zabazali, esimweni azalelwe phansi kwaso njalonjalo.

Ngamafuphi nje, ngokuchaza kukasolwazi uNobuhle Ndimande (2001), amagama anikwa abesizwe samaZulu esuselwa kuloku okulandelayo:

  • Inkolo yobuKristu neyeSintu

Isib.: igama elithi Sahluko.

  • Ukubaluleka kukamama noma ubaba emndenini

Isib.: Ntombikayise.

  • Ukubaluleka komfana noma intombazane emndenini

Isib.: Makhosazane noma Sibonelo.

  • Ukubaluleka kwesizwe namadlozi

Isib.: Zwelithini.

  • Ukubaluleka kwesibongo noma isithakazelo

Isib.: Mthombeni

  • Ubulili

Isib.: Mfanafuthi.

  • Kususelwa emagameni ezilwane

Isib.: Manyosi.

  • Isimo ngesikhathi umntwana ezalwa

Isib.: Langelihle.

  • Ingxabano

Isib.: Gedleyihlekisa.

  • Uthando

Isib.: Luthando.

Leave a Reply