Umlando Wokuhlukana Kwabantu bakwa Nzama noChamane

Sibe nengxoxo noMama Nomusa Maphumulo ohlala endaweni yaseNanda eCongo. Uzalwa intombi yakwaNzama, usixoxele ngokuhlukana kwesibongo sakwaNzama noChamani. Ezikhathini zakudala kwakuvamise ukuthi kube nempi yezigodi okwakwenzeka kuliwe ngoba kubangwa ubukhosi kanye nabantu. Naliphi inqadi laliba nezinsizwa ezikhethelwa impi ekuyothi mhla impi iyohlangana zikhishwe izinsizwa ukuyolwa. Izingane nomama babesala emakhaya bazilungisele ukucasha uma sihlulwa isigodi sabo.

Uma kwenzekile impi bekubangwa amanqadi, lelo nqadi elidluliwe lizobuyela ngakuleli nqadi eliphumelele. Njenganoma yisiphi isibongo esikhathini sakudala kwakusetshenziswa esisodwa njengabo abantu bakwaNzama. Ekwathi ngezigemegeme ezithile kwaqhamuka nezinye njengoChamani esizokhuluma ngaye lapha. Isibongo sakwaChamani siphuma ngaphansi kukaNzama. Kudala isigodi sakwaNzama sasiphethwe amakhosi amabili ezindaweni ezisondelene noma esigodini esisodwa. Kwaba nempi esigodini sakwaNzama. Njengoba sisho isisho esithi, ‘Akukaze kubuse izinkunzi ezimbili esibayeni esisodwa’. Kufanele kube khona ededela enye esikhundleni.

Yahlulwa enye ingxenye yabantu bakwaNzama bakhetha ukubaleka ngoba bengafuni ukuphathwa yinkosi ebekungasiyo eyabo. Babaleka ndawonye bonke impi ibalandela ibaxosha. Bathi bangafika endaweni esehlathini baphumula futhi befuna nokuzikhulula. Bathi abanye bephumula abanye babe beqhubeka bebaleka ngoba besaba impi eyayibalandela. Kuthiwa labo ababesele ngemuva bephumula batshela laba ababeqhubeka ukuthi basachama kwathi ababalekayo bathi bona basazama ukubaleka.

Kuthiwa basala abanye bakwaNzama bachama abazange besalandela bacasha emahlathini baze bazishintsha isibongo sabo bazibaza ngoChamani. Inhloso enkulu yokushintsha ukuthi uma impi ibathola ingazi ukuthi baphuma esigodini sakwaNzama, sashintsha kusukela lapho isibongo sabo. Laba abaqhubeka babaleka abasishintshanga isibongo sakwaNzama.

Okuphawulekayo ukuthi abantu bakwaChamani nabakwaNzama bayaganana ikakhulukazi kulaba abangawazi umlando. Nakudala kuthiwa babeganana bodwa kodwa ubuhlobo babuqeda ngokuhlaba imbuzi. Nakhona uNzama noChamani kwagcina kungasahlatshwa isilwane. Sebeganana bodwa, bazalisane. Kwaba ukuphela kanjalo kobuhlobo kodwa ezinye izithakazelo kuba khona lapho zingenelana khona. Kodwa abanye babekwazi ukutshela izingane zabo ukuthi zingaqomi kwaChamani. Ngoba uthi uMama Maphumulo yena kwakukhona insizwa yakwa Chamani eyayimushela kodwa umama wakhe wayemtshela ukuthi angaqomi khona kodwa engamtsheli isizathu. Okwahamba waze wazitholela ukuthi oNzama bahlobene noChamani. Isibongo sakwaNzama saqhubeka ngoba abantu babehamba becasha ezigodini ezahlukene.

Izithakazelo zakwaNzama

Mashiza,
Vakela,
Chamani,
Chule,
Phalada,
Abawela ngelibanzi bacosha indondo.

Izithakazelo Zakwa Chamani

Chube,
Vula donga,
Gcugcwa,
Wen’ owawela ngelibanzi
Elika Phakade, kwakhala izindondo
Zathi kenqe
Wena owalala nomunwe bavuka bamkhifa.

Leave a Reply