isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wakwa Zwane Clan Names

Abantu bakwaZwane babizwa ngokuthi ngamaNgwe, bangamaNtungwa-Ntuli futhi badabuka enhla neAfrica eMangweni. Iningi labo litholakala eHlobane ngaseFilidi, eMtshezi, eMnambithi, ezintabeni zoKhahlamba nakwezinye izingxenye zesifundazwe saKwaZulu-Natal. UZwane uqhamuka ebukhosini baMangwe, isibongo sakwaZwane sisukela egameni lakhe. 

UZwane

UZwane wazala uMungwe, uMungwe wazala uPhikelela, uPhikelela yena wazala uNsele owabe eyinkosana yakhe kanye noVezi. UNsele wathatha ubukhosi ngemuva kukayise uPhikelela. Yena uNsele wazala uZikode, yena owabe esezala uNsele wesibili. UNsele wesibili wazala uMafu owaba yinkosana, kwathi amanye amadodana akhe kwaba ngoMthayi, noMandaba kanye noNqamane. Esekhotheme uNsele owalandela ukuthatha isikhundla kwaba nguMafu, yena owazala uMangethe, noLinda kanye noMgabhi. UMangethe waba yinkosi yaseMangweni wazala izingane eziningi okwabalelwa kuzo amadodana akhe ayecela ekhulwini nokwakubalwa kuwo uMhlaba, uNtshosho kanye nabanye.

UMangethe

UMangethe wakha umuzi wakubo wawuqamba ngokuthi kuseMpolombeni. Lomuzi wakhiwa eduze netshe ayehlala kulo uma kuthethwa amacala esizwe noma ehlola imfuyo yakhe. Ngaphambi kokuthi akhothame uMangethe wabiza wonke amadodana akhe wathi awagibele phezu kwalelotshe; amaningi ehluleka kwaba uNtshosho kuphela owakwazi ukugibela phezu kwetshe. UMangethe wabe-ke esembeka uNtshosho njengozothatha ubukhosi ngemuva kwakhe. Itshe ayekhonze ukuhlala kulo libizwa ngokuthi yitshe likaMangethe bese kuthi ithuna lakhe libe kude buduze nalo itshe lelo.

Amakhosi akwaZwane

Amakhosi akwaZwane alandelana kanje: uMbengo wazala uMbambo, uMbambo wazala uZwane, uZwane wazala uMungwe, uMungwe wazala uPhikelela, yena owazala uNsele. UNsele wazala uZikode, uZikode wazala uNsele wesilibi yena owazala uMafu. UMafu wazala uMangethe yena owazala uNtshosho, uNtshosho wazala uCengesi owazala uThinta, uThinta wazala uDumisa owazala uNtshosho wesibili okuguyean obusayo. Ohlangothini lwaseMajuba ngemuva kokukhothama kwenkosi uNkanyamba kaThinta, khona uNsakansaka kaNkanyamba wathatha isikhundla. Ngemuva kokukhothama kwenkosi uNsakansaka kwabe sekuthathe inkosi u-Ayanda okunguyena osabusa.

3 thoughts on “Umlando wakwa Zwane Clan Names”

  1. Uthi umlando abakwa Zwane bahlobene eduze naba kwa Mazibuko yingako naba kwa Mzibuko bezibiza ngaMangwe — —

    Reply
  2. This is helpful to know izithakazelo zasekhaya kaZwane. But I feel some are omitted (njenga lesi kakukho silima sendlebende kwabo

    Reply
  3. Zikode mangethe ntshosho nseleyamangwe phikela wena ogeza ngobisi abanye begeza ngamanzi mafikalingani ngaphansi nangaphezulu mangethe kangakanani ngoba nasothini lomkhonto angahlala nselenduna wena wengwe nengonyama zikode obhukuda kwezijulile iziziba ngoba kwezinfishane ubuya nodaka mangethe omakhandakhanda.

    Reply

Leave a Reply