isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wakwa Nzuza (uNozishada kaMaqhoboza)

Imvelaphi yabantu bakwaNzuza

UNozishada kaMaqhoboza wabe eliqhawe elikhulu likaZulu ngaphansi kweNgonyama uDingane kaSenzangakhona. Ibutho lakhe kwakuwuDlambedlu nokuyibutho elabuthwa yiNgonyama uDingane kaSenzangakhona. Abantu bakwaNzuza bazalwa nguNdebele owabe eyindodana encane kaMnguni kaNtu. Enye ingxenye yabo yilena ezinze kwaNdebele esifundazweni saseMpumalanga ngasemfuleni iNdubazi. INdubazi ibuye ibizwe ngeTubase nokuwulimi lweSipedi, ngesibhunu kuthiwa yiSteelpoort.

AbakwaNzuza badume ngani emlandwini?

Lena eMpumalanga abantu bakwaNzuza baziwa ngokuthi bangabakwaNdzundza. Abantu bakwaNzuza bagqama kakhulu kwaZulu ngesizathu sokwazi amakhambi nezintelezi. Bayakhumbuleka oMqalane noMbeleko ababeyizinyanga ezinkulu ezathunywa yiNgonyama uShaka ukuba ziyobethela izikhonkwane kwaNdwandwe ukuze inkosi uZwide iphelelwe ngamandla nxa sekuliwa nayo. Bafika kwaNdwandwe bathi baxoshwe kwaZulu bexoshwa yiNgonyama uShaka. Nempela yaba nozwelo inkosi yabakwaNdwandwe yabemukela ngezandla zombili. Kanti bayishaya ngemfe iphindiwe. Kwathi ngabo lobo busuku bavuka kwesikabhadakazi babethela izikhonkwane zabo kusuka khona emabaleni akwaNdwandwe bahamba bezibethela yonke indlela baze bayofika kwaBulawayo esigodlweni seNgonyama uShaka. Nempela kwathi sekuliwa aphela amandla enkosini uZwide yehlulwa, ihlulwa yiNgonyama uShaka.

UNozishada kaMaqhoboza

Ake sibuyele kuNozishada umfoka Maqhoboza. Lensizwa yayizalwa yisithole sakwaSokhanyile uMasicizana Khanyile. Liyavela igama likanina ezibongweni zayo uma kuthiwa ‘Unyawo lungangendlu yakwabo kwaMasicazana’. Kuthiwa uNozishada wayenenkinga yokuvuvuka izinyawo kodwa kwakuthi uma eselwa agxumise okwebhubesi. Kuyileso sizathu-ke wayebuye abongwe ngokuthi ‘uMziqomel’onjengebhubesi’! Lensizwa yabe iyiqhawe elikhulu leSilo uDingane, yazilwa zonke izimpi zeSilo uDingane. Yayikhona kweyaseNcome, neyaseMhlahlandlela, nakweyaseMaqonqo. Ukulwa kukaNozishada eMhlahlandlela kufakazelwa yizibongo zakhe ezithi ‘uNtaka eduke nomhlambi ngoba iduke nezakwaMzilikazi’.

Impi yaseMaqonqo nokufa kukaNozishada kaMaqhoboza

UMhlahlandlela kwakungumuzi weSilo uMzilikazi owawakhelwe lapho sekulidolobha lasePitoli khona manje. Kwathi ngenkathi kulwa uMntwana uMpande neSilo uDingane empini yaseMaqonqo uNozishada yena walwa ngasohlangothini lweSilo uDingane  Kuthiwa empini yaseMaqonqo uNozishada wagwaza wabulala amabutho kaMntwana uMpande amaningi kakhulu. Kodwa agcina eqhamuke nesu lokumkaka amcibe ekude ngemikhonto wagcina esele enkundleni. Kuthiwa ngemuva kokumbulala amabutho kaMntwana uMpande amemeza athi ‘Zibuyil’uMlambongwenya’! UMlambongwenya kwakuyisigodlo senkosi uSenzangakhona, kwabo koMntwana uMpande. Ukumemeza kwawo kwakutshengisa ukuthi ayekujabulela ukudla umhlanganiso kukaMntwana uMpande ngoba wayesezoba yiNgonyama yakwaZulu, ngoba esefile uNozishada owabe ewamise kabi.

Ukuhlobana kwenkosi uSenzangakhona nabakwaNzuza

Okunye esingabakuphawula ngabantu bakwaNzuza wukuthi iNdlovukazi enkulu yenkosi uSenzanzangakhona yabe izalwa khona kwaNzuza. Igama layo kwakunguMkabi indodakazi kaSodubo Nzuza. LeNdlovukazi yathola umntwana womfana kodwa akahlalanga, washesha wadlula emhlabeni. INdlovukazi uMkabi yayinendlu yayo eyaziwa ngokuthi kukwaNohini. Ingane yomfana eyashesha yadlula yalandelwa yintombazane ogama layo kwakunguNozinhlanga, kulandelwa umfudlana wakuleyo ndawo okuthiwa uMzinhlanga ongenela eMpembeni.

Uyazazi izithakazelo zakho noma ezomunye? Zikfake lapha!

Leave a Reply