isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wakwa Mvelase Clan Names

Engosini yokuqala sikuvezile ukuthi uMthembu noMvelase badla sitshesinye, kulelikhasi ke khona sigxila endlini encane okungeyakwa Mvelase. AbakwaMvelase batholakala ngobuningi enhla nesifunda sakwaZulu lapho sisho eMnambithi kanye nako Msinga. Umuntu okhunjulwa kakhulu ekubuseni kwabakwa Mvelase eMnambithi uNgoza, yena owayebusa ngesikhathi kubusa iSilo iLemb’ eleq’ amanye amalembe ngokukhalipha, iSilo uShaka kaSenzangakhona.

UNgoza

UNgoza ke kwakuyinkunzi ebhonga yodwa eqeleni ngokuphatha amakhathakhatha njengoba wabe eyinyanga aziwa ngokuthaka intelezi. Esigodlweni sikaNgoza kubizwa ukuthi iseMlalankuzi. Kuthe ekubuseni kwakhe wabhekana nesikhathi esinzima ngenkathi ezithola esephansi phezulu ibambene ngezihluthu neSilo uShaka. Ehlandleni lokuqala wayinqoba lempi uNgoza kanti akabuzanga elangeni njengoba iSilo sabuya ngamandla ehlandleni lesibili. Lokhu kwaphetha ngokuthi uNgoza wabalekela esizweni samaXhosa kumnewabo uBhomoyi wakwaMthembu.

AbaThembu baba ngaphansi kwamaXhosa nje ingenxa yokuthi uNdilo wathutha eQhudeni eNquthu walibhekisa kwaXhosa emva kokuxabana noMvelase. Kuthe ngenkathi uNgoza ebalekela khona kwaXhosa ebalekela iSilo uShaka wabe esefica yena uBhomoyi. UMvelase edume kangaka nje uzalwa kanye noNdilo bezalwa uNyandeni yena ezalwa uMangqinyima njengoba sikuvezile kade sibhunga ngesibongo sakwaMthembu. EMzimkhulu ila akafika wabeka khona umuzi wakhe uNdilo ngenkathi ehamba ebukhosini bakwaZulu lapho ila akaba omakhelwane khona nabaThembu ababeholwa uBhomoyi. Ezizweni zamaNguni bukhulu ubuhlobo ngisho kubantu abahlala ezifundazweni ezahlukene.

AbakwaMthembu nakwaMvelase bazalwa ndawonye kwase kwaba izona ke izimo zokuphila ababebhekene nazo ezabahlukanisa. Ingakho ngisho namanje uMthembu noMvelase bengaganiselani, ingoba basendelinye.

1 thought on “Umlando wakwa Mvelase Clan Names”

  1. The history of the Thembu outlined above is not correct. Ndilo is not a brother to Mvelase, in fact, Ndilo is the third generation after Mvelase. Bhomoyi and Mvelase are sons of Thembu, who was the son of Malandela, the son of Njanye, the son of Mbulali, the son of Malandela. Bhomoyi was born circa 1385, centuries before Shaka.

    Reply

Leave a Reply