Umendo

Ukugana (umendo)

 

Umendo yisigaba esimqoka kumuntu wesifazane. Ziningi kakhulu izinguquko ezenzeka kulesi sigaba. Ukwenda kusho ukweqa, ukuzilahla, ukufa, ukukhula. Ngumuntu wesifazane owendayo. Owendayo uyabushiya ubuntombi, angene ebufazini. Ubufazi njalo abuyona inhlamba, buyiqholo nesigaba owesifazane azigqaja ngaso ngoba vele siyisicongo nesicoco sakhe. Kuba kuhle kakhulu uma umlobokazi ende eseyintombi nto ngoba uwuzwa kahle umehluko wokusuka ekubeni yintombi adlulele esigabeni sokuba wumfazi.

Lapho intombi ingena ekubeni wumfazi, kuguquka indlela yayo yokugqoka kanye nendlela yayo yokuziphatha. Umfazi oganile unesizotha akabi yihatha. Into yokuqala ehloniphiswayo kuba yikhanda, esikhathini esiphambili intombi ezoya kogana beyikhehla ikhanda. Lolu wuphawu oluba lusha entombini olukhombisa ukuthi isiyahamba iyokuba ngumama. Esikhathini sanamhlanje amakhosikazi aseyashuqula emakhanda lapho ehloniphisa. Ukushuqula lokhu kubuye kubizwe ngokuthi wukuthwala.

Amanye amakhosikazi awakwazi ukuthwala ngenxa yemisebenzi ayenzayo yokuziphilisa. Noma kunjalo kumele kucace kodwa ukuthi lawo makhosikazi uma engena emagcekeni alapho endele khona, kumelwe athwale ekhanda ngoba vele abantu abahlonishwa kakhulu emagcekeni asemzini yilabo abangasekho, okufanele ukuthi umakoti uma engena emagcekeni abo nabo babone ukuthi ungumuntu ohloniphekile emndenini.

Leave a Reply