Umendo

Ukugana (umendo)   Umendo yisigaba esimqoka kumuntu wesifazane. Ziningi kakhulu izinguquko ezenzeka kulesi sigaba. Ukwenda kusho ukweqa, ukuzilahla, ukufa, ukukhula. Ngumuntu wesifazane owendayo. Owendayo uyabushiya ubuntombi, angene ebufazini. Ubufazi njalo abuyona inhlamba, buyiqholo nesigaba owesifazane azigqaja ngaso ngoba vele siyisicongo nesicoco sakhe. Kuba kuhle kakhulu uma umlobokazi ende eseyintombi nto ngoba uwuzwa kahle umehluko wokusuka … Read more