Amagama Ezingane

*Isexwayiso: Okubalulwa ngezansi yilokho abanye babantu basemandulo ababezikhethela khona njengendlela yokuphila. Okuningi kwako sekuguquke futhi sekubhekwa ngamanye amehlo namuhla futhi kwamukeleka ngendlela ehlukile kunaleyo yasemandulo. Izingane ziyisisekelo sanoma ngabe imuphi umuzi, phela emzini onengane yiyona okuyikusasa lawo ngoba phela izingane izona siqu somuzi, abazali bazo bona-ke kanti singababiza ngezimpande zawo lowo muzi. Kusuke kuyishwa lokugcina … Read more

Umendo

Ukugana (umendo)   Umendo yisigaba esimqoka kumuntu wesifazane. Ziningi kakhulu izinguquko ezenzeka kulesi sigaba. Ukwenda kusho ukweqa, ukuzilahla, ukufa, ukukhula. Ngumuntu wesifazane owendayo. Owendayo uyabushiya ubuntombi, angene ebufazini. Ubufazi njalo abuyona inhlamba, buyiqholo nesigaba owesifazane azigqaja ngaso ngoba vele siyisicongo nesicoco sakhe. Kuba kuhle kakhulu uma umlobokazi ende eseyintombi nto ngoba uwuzwa kahle umehluko wokusuka … Read more