isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukugaywa komqombothi

Utshwala besiZulu

Utshwala besiZulu isiphuzo esenziwa kakhulu ngabesifazane, esikhathini esiyizinsuku ezintathu. Lesi siphuzo senziwa eminye imindeni yamaKhaladi eMariannridge eqhuba amasiko nemikhuba yamaZulu. Utshwala besiZulu wenzelwa imingcwabo, imishado, amadili neminye imicimbi yesintu. Utshwala besiZulu isiphuzo esijabulisayo nesinempilo. Buphiselwa emphongolweni (drum) ukuze kuphuze abantu abaningi, inani lemphongolo lehluka ngokwezizathu zokugaywa kotshwala. AmaKhaladi enza utshwala afunde iresiphi kwabadala abakhule benza isiko lamaZulu

Izithako zokwena – okuzophuzwa inani elincane

  1. U-1 kg womthombo wombila
  2. O-1kg abane malt bomthombo wamabele
  3. U-1 kg wempuphu
  4. Amanzi abilile

Indlela yokwenza

  1. Ngosuku lokuqala hlanganisa impuphu nomthombo wombila ebhakedeni elingamalitha angu-5 elihlanzekile. Hlanganisa ngamanzi abilayousebenzisa uphini (wooden spoon) kubonde kuze kube kuyahlangana bese uyakuyeka kuphole. Faka u-1kg wemthombo yamabele ukuhlanganise usebenzisa isadla esihlanzekile. Kumbhoze bese ukuyeka ubusuku bonke.
  2. Ngosuku lwesibili basa umlilo. Bilisa amanzi anguhhafu ebhodweni. Faka inhlama le obuyenza ngosuku lokuqala, ipheke njengephalishi bese uyayiyeka iphole. Lokhu kubizwa ngokuthi umncindo. Uma sekupholilefaka u-3kg wemthombo yamabele bese ukuyeka ubusuku bonke. Uma kungabili ungafaka ijuba elilodwa njengembiliso (ukubilisa).
  3. Ngosiku lwesithathu sebenzisa ivovo (beer strainer) ukukhama utshwala, ubukhamele ebhakedeni elihlanzekile. Ungabuseva ngokhamba noma ngojeke.

Utshwala besiZulu bungumgogodla wesiko lomphakathi wamaZulu. Utshwala besintu benziwa ngamabele futhi buphekwa ngabesifazane. Benziwela eqhugwaneni elikhethekile elingafulelwe ngotshani ngokuphelele ngakho intuthu ingaphuma futhi buthole umoya-mpilo owenele ukubila. Buthandwa kakhulu futhi bujatshulelwa ngokulinganayo ngabancane nabadala. Buqeda ukoma ikakhulukazi elangeni elishisayo laseZululand, futhi bunomsoco futhi baziwa ngokuthoba izilonda esiswini (stomach ulcers).

Umncindo uphekwa ushube. Ungadliwa njengephalishi ngosuku ophekwa ngalo,usuke ungenayo imbiliso (ungadaki). Uma usupholisiwe uyavalwa,ugcikwe ukuze uzobamba ukushisa kubile ngokushesha kanye nokuvikela ukuthi kungangeni izinambuzane nokuncola.

Kunendlela ethize utshwala besiZulu ubunikezwa abantu ngayo ngokwesintu, inqubo iqalwa ngowesifazane obegaye utshwala, ubuthela phansi eduze kokhamba (imbiza yobumba) njengomnikelo emadlozini, ukuphuzisa amadlozi kuqala. Lowo ohambisela abantu ukhamba uyaye aphuze yena kuqala ngaphambi kokuba kuphuze abalethele. Umqombothi uphuzwa ngokhamba noma kusetshenziswe inkezo, ukukha okhambeni. Umuntu akumele aphuze ehlezi (kumele aqoshame eduze nokhamba owesilisa, owesifazane uyaguqa) futhi amadoda ekhumula izigqoko. Ukhamba luvalwa ngembenge uma sebuphelile utshwala okhambeni ibhekiswa phezulu, ukukhombisa ukuthi kufanele ligcwaliswe futhi.

3 thoughts on “Ukugaywa komqombothi”

  1. Ngiyabonga kakhulu ngezindlela zokwenza utshwala besizulu ngizithole ziwusizo njengoba ngingakaze ngibugaye kwami.

    Reply

Leave a Reply