isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukubala ngesiZulu

Kuyimvelo ukuthi uma kuhlangana izizwe kanye nezizwana ezahlukene kube khona le zinhlanga ezikufundayo ngahlanga lunye. Nathi-ke siyazi ukuthi emlandweni wesizwe sikaPhunga noMageba sesihlangane kakhulu nezizwe nezizwana eziningana njengawo amaNgisi. Ukuhlangana kwethu kusho khona ukuthi kuningi esesikufunde kubo okunye saze sakuboleka sakwenza okwethu siphila ngakho imihla nemihla nsukuzasa lokhu. Kuningi-ke esingakubala kusuka emithini yokulapha njengoba siyisebenzisa neyabo yokwelapha yize sinabo abalaphi bendabuko, ukudla okudliwa ibona ngisho nemfundo nemfundiso yabo ngoba phela sekufundwa lokhu kwasesikoleni nje okuyilapho kucotshelelwana khona ulwazi. Akusiyo yonke imfundo esiyifundayo nesiyifundiswayo enhle ngoba phela imfundo yamanje igxile kakhulu emfundisweni yesilungu yakhohlwa imfundiso yethu thina Zulu esingabala ngisho isiZulu esikhulunywayo kanye-ke nokubala ngaso isiZulu leso. Kule ngosi-ke sibheka indaba yokubala ngesintu, ngoba phela iningi lentsha ngisho nabo asebekhulile abangasakwazi ukubala ngesiZulu okuyihlazo-ke nokho, ishobolo lokugcina ngoba phela abanye bezinye izizwe izingane zabo zifundiswa ebuncaneni bazo ukubala ngezilimu zazo kepha thina sesakushaya indiva lokho, asisakugqizi qakalo nhlobo.

1 – Kunye
2 – Kubili
3 – Kuthathu
4 – Kune
5 – Isihlanu
6 – Isithupha
7 – Isikhombisa
8 – Isishiyagalombili
9 – Isishiyagalolunye
10 – Ishumi
11 – Ishumi nanye
12 – Ishumi nambili
13 – Ishumi nantathu
14 – Ishumi nane
15 – Ishumi nanhlanu
16 – Ishumi nesithupha
17 – Ishumi nesikhombisa
18 – Ishumi nesishiyagalombili
19 – Ishumi nesishiyagalolunye
20 – Amashumi amabili
21 – Amashumi amabili nanye
22 – Amashumi amabili nambili
23 – Amashumi amabili nantathu
24 – Amashumi amabili nane
25 – Amashumi amabili nesihlanu
26 – Amashumi amabili nesithupha
27 – Amashumi amabili nesikhombisa
28 – Amashumi amabili nesishiyagalombili
29 – Amashumi amabili nesishiyagalolunye
30 – Amashumi amathathu
31 – Amashumi amathathu nanye
32 – Amashumi amathathu nambili
33 – Amashumi amathathu nantathu
34 – Amashumi amathathu nane
35 – Amashumi amathathu nesihlanu
36 – Amashumi amathathu nesithupha
37 – Amashumi amathathu nesikhombisa
38 – Amashumi amathathu nesishiyagalombili
39 – Amashumi amathathu nesishiyagalolunye
40 – Amashumi amane
41 – Amashumi amane nanye
42 – Amashumi amane nambili
43 – Amashumi amane nantathu
44 – Amashumi amane nane
45 – Amashumi amane nesihlanu
46 – Amashumi amane nesithupha
47 – Amashumi amane nesikhombisa
48 – Amashumi amane nesishiyagalombili
49 – Amashumi amane nesishiyagalolunye
50 – Amashumi ayisihlanu
51 – Amashumi ayisihlanu nanye
52 – Amashumi ayisihlanu nambili
53 – Amashumi amahlanu nantathu
54 – Amashumi amahlanu nane
55 – Amashumi amahlanu nesihlanu
56 – Amashumi amahlanu nesithupha
57 – Amashumi amahlanu nesikhombisa
58 – Amashumi amahlanu nesishiyagalombili
59 – Amashumi amahlanu nesishiyagalolunye
60 – Amashumi ayisithupha
61 – Amashumi ayisithupha nanye
62 – Amashumi ayisithupha nambili
63 – Amashumi ayisithupha nantathu
64 – Amashumi ayisithupha nane
65 – Amashumi ayisithupha nanhlanu
66 – Amashumi ayisithupha nesithupha
67– Amashumi ayisithupha nesikhombisa
68 – Amashumi ayisithupha nesishiyagalombili
69 – Amashumi ayisithupha nesishiyagalolunye
70 – Amashumi ayisikhombisa
71 – Amashumi ayisikhombisa nanye
72 – Amashumi ayisikhombisa nambili
73 – Amashumi ayisikhombisa nantathu
74 – Amashumi ayisikhombisa nesine (noma nane)
75 – Amashumi ayisikhombisa nesihlanu
76 – Amashumi ayisikhombisa nesithupha
77 – Amashumi ayisikhombisa nesikhombisa
78 – Amashumi ayisikhombisa nesishiyagalombili
79 – Amashumi ayisikhombisa nesishiyagalolunye
80 – Amashumi ayisishiyagalombili
81 – Amashumi ayisishiyagalombili nanye
82 – Amashumi ayisishiyagalombili nambili
83 – Amashumi ayisishiyagalombili nantathu
84 – Amashumi ayisishiyagalombili nane
85 – Amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu
86 – Amashumi ayisishiyagalombili nesithupha
87 – Amashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa
88 – Amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili
89 – Amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye
90 – Amashumi ayisishiyagalolunye
91 – Amashumi ayisishiyagalolunye nanye
92 – Amakhulu ayisishiyagalolunye nambili
93 – Amakhulu ayisishiyagalolunye nantathu
94 – Amakhulu ayisishiyagalolunye nane
95 – Amakhulu ayisishiyagalolunye nesihlanu
96 – Amakhulu ayisishiyagalolunye nesithupha
97 – Amakhulu ayisishiyagalolunye nesikhombisa
98 – Amakhulu ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili
99 – Amakhulu ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye
100 – Ikhulu

Lena-ke iyona indlela yokubala izibalo ngesintu sakwaZulu, kepha akugcini ekhulwini ukubala lokhu ngoba phela kuyaqhubeka. Ekuqhubekeni kugcine kufikwe kwinkulungwane, kuze kuyofika kwisigidi.

1000 – Inkulungwane, inkulungwane yakhiwa amakhulu angamakhulu ayishumi wona aba inkulungwane.
2000 – Izinkulungwane ezimbili
3000 – Izinkulungwane ezintathu
4000 – Izinkulungwane ezine
5000 – Izinkulungwane ezinhlanu
6000 – Iznkulungwane eziyisithupha
7000 – Izinkulungwane eziyisikhombisa
8000 – Izinkulungwane eziyisishiyagalombili
9000 – Izinkulungwane eziyishiyagalolunye
10 000 – Izinkulungwane eziyishumi, bese kuyaqhubeka njalonjalo.
1 000 000 – Isigidi, bese kuthi-ke izinkulungwane eziyikhulu zona ziba isigidi.
1 000 000 000 – Isigidimbili, sona sakhiwa ezigidi ezangamashumi ayikhulu.
1 000 000 000 000 – Isigidintathu, sona-ke sakhiwa izigidimbili ezingamakhulu ayikhulu.

Njengoba sekwafundwa lokhu kwesikole nje nakhona lapho kunezimpawu zokubala ezisetshenziswayo uma kubalwa. Kuwumbono omuhle ke ukuthi singakhethi iphela emasini sizishiye ngaphandle lezimpawu zokubala. Zibizwa kanjena ke ngokulandelana kwazo

Ukuhlanganisa khona kuba kanje ( + )
Ukususa khona kulotshwa kanje ( – )
Ukufingqafingqa khona-ke kukanje ( ÷ )
Ukuphindaphinda khona kubhalwa kanje ( × )
Umphumela wona noma inani selilonke ( = )

Leli khasi belisika kwelijikayo ngokubala kwesiZulu njengoba kubonakala ukuthi bambalwa kakhulu abanolwazi lokuthi kubalwa kanjani ngesintu futhi kubalwa kugcinwephi ngoba nakhona ezikoleni la okufundwa khona akugxiliwe endabeni yokufundisa ngokubala kwesintu ngoba phela kusetshenziswa lokhu kwesilungu noma befundisa lona ulimu lwebele leli esalincela sizelwe saze sazihambela ngazo zombili.

2 thoughts on “Ukubala ngesiZulu”

Leave a Reply