Ukubala ngesiZulu

Kuyimvelo ukuthi uma kuhlangana izizwe kanye nezizwana ezahlukene kube khona le zinhlanga ezikufundayo ngahlanga lunye. Nathi-ke siyazi ukuthi emlandweni wesizwe sikaPhunga noMageba sesihlangane kakhulu nezizwe nezizwana eziningana njengawo amaNgisi. Ukuhlangana kwethu kusho khona ukuthi kuningi esesikufunde kubo okunye saze sakuboleka sakwenza okwethu siphila ngakho imihla nemihla nsukuzasa lokhu. Kuningi-ke esingakubala kusuka emithini yokulapha njengoba siyisebenzisa … Read more