Izinyanga nezinsuku ngesiZulu

Ukufika kwemfundiso yabamhlophe esizweni sikaPhunga kusenze saguqula izindlela esiphila ngazo. Noma kukhona okuhle okufike nabo abamhlophe kodwa phela akukho soka elingenasici. Ukufika kwabamhlophe kukhona umonakala okuwudalile, phakathi kwakho singabala ukulahlekelwa isintu sethu bese siphenduka sibuke okwabo, bese kugcina kuthinta ngisho indlela esiziphatha ngayo kanye nalokho esikukhulumayo. Iqiniso elimsulwa nje yikho ukuthi izinkuni ezazibaselwe ekutheni zisigqugqumezele … Read more

Ukubala ngesiZulu

Kuyimvelo ukuthi uma kuhlangana izizwe kanye nezizwana ezahlukene kube khona le zinhlanga ezikufundayo ngahlanga lunye. Nathi-ke siyazi ukuthi emlandweni wesizwe sikaPhunga noMageba sesihlangane kakhulu nezizwe nezizwana eziningana njengawo amaNgisi. Ukuhlangana kwethu kusho khona ukuthi kuningi esesikufunde kubo okunye saze sakuboleka sakwenza okwethu siphila ngakho imihla nemihla nsukuzasa lokhu. Kuningi-ke esingakubala kusuka emithini yokulapha njengoba siyisebenzisa … Read more