isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

24 thoughts on “Izithakazelo zakwa Zondi Clan Names”

 1. Ake ngithi mina ngingukhwane Liyasikwa liyamila umafa avuke njengedangabane ka Ngqongqoshe ongenaskhundla ngisho umabhajwa azikhumule yena kaSponono uShiphak’phakwa KaMalamlela yena kaNdlalane umzukulu kaMzimba ngendodana yakheUGegege phela uMzimba ongumzukulwana kaNsele

  Reply
 2. Zondi
  Nondaba
  Gagashi
  Luqa
  Thethani
  Nhlabushile
  Mancinza ayiyeke ivuke iye sokeni
  Lala, ngokulala alingane nezintaba
  Umalala nomunwe endunu avuke ekuseni awukhwife
  BHAMBATA

  Reply
 3. Mina ngiwu Zondi Nondaba Gagashe Luqa Mveku Thethane Manganese Sephula I lala elala nomunwe lavuka lakhwif ilangauBhambatha uMancinza

  Reply
 4. Mina nginguZondi osahlala ePolokwane kodwa angizikhohliwe izithakazelo no lwimi lami, nezingane zami ngiyazifundisa ngemvelaphi yami. ezinye zithi nyawana zimhloshana ngohlala ebachobeni, singo slwane sakomhlola odla amadoda.

  Reply
 5. Yebo Charles ikhona impela indawo yaKwaNyezi ngiphuma khona ngaze ngafunda eskoleni esabizwa ngawo uNyezi.

  Reply
 6. My surname is Nyezi. There is a place called KwaNyezi in Nqutu. Can anyone tell me where my surname originates from? In this area they also name its mountain KwaNyezi mountain—A birdie told me that this is where king Shaka left his wifes with his brother Dingaan when he went to fight the british.How true is this and why is my surname in the history books or have a izithakazelo?

  Reply
 7. Zondi nondaba bhambatha mancinz intombi aydedel iyesoken nozulu madlulisa nhlabishile khalipha kzond umkhwekaz ethi umtanam kendelanga ndawo wendel eshinganeni thethani

  Reply
   • Mina ngiyiNtombi yakwa Zondi, uNondaba Luqa uThethane uNhlabishile,Gagashe Bhambatha kaMancinza esokeni…

    Reply
   • William Zondi : mfo kaNgudlamahlathi, umboni we to enkulu emsengeni Umfazi E lele nendoda eskhaleni sase Ngome …….. Kusho mina mavalumgwado omkhulu wasethekwini , umlindeli wensizwa phakathi kweNqola noDolo, unsizwa uzongenzeni ngoba angeke ungenze lutho,,gqxagqxa lenkomo

    Reply
    • Umbuzo lona akuyona impendulo,ukubuza kosomlando bakwaZondi,behlukana kanjani nabantu bakwaShibase abazibiza ngoZondi.Iningi labo liseSouth Coast.Ngabe bakulendlu yaseNadi?.Ngoko Mlando engiwaziyo,emuva kwezidubedube ezenzwa ngu Zwide ka Langa wakwaNxumalo.Behla ngohologo befuduka kunye nama Bhele,amaNgwane,AbaThembu,amaHlubi( Mthimkhulu naboMehlomakhulu bakwa Radebe)amaDlamini(amaZizi),AmaDlamini( Intlangwini)kunyeke nezinye izizwe engingezibale zonke. ezazakhe ngalena koMhlathuze.Behla benqamula iFree State bazothi cababa,laphaya bewela umfula igqili( Orange).Bazothi dundu eAlvani( Aliwal North).Badlulela eHerschel nase Sterk Spruit bayothi zinzi ko Bofolo abanye bathi chithi saka nelizwe elalibizwa nge Transkei ukuyosho koNgqamakwe,Queenstown,nako Willowvale Butterworth etc.Abanye behlela phansi eQonce nako Ngqushwa.Lapha ke kwelika Hintsa babandlululwa bengamaMfengu abanye amaHlubi( angiboni mehluko kodwa lapho ngabantu abanye).Ngokungaphathwa kahle ngabantu baka Hintsa amaGcakeka bafudula abanye babo bethi babuyela emuva lapho besuka khona kodwa baphelela ko South Coast bangabe besafinyelela kwaZulu emuva kokukhothama kweLembe. Ngokomlando womunye ushumayeli wakwaShibase owayesebenzisana nama Missionaries,wafika kwa Qgwathaza waphendula abantu ngokwenkolo yamaChrestu yama Weseli wagqugquzela nenkosi yabo uDlamini waseNhlangwini .AbakwaShibase babe holwa nguZondzi Shibase owayethethe inkosikazi ezalwa ngu Yeni Radebe eyayifudula ibizwa ngo ngomaYeni Shibase.uZondzi Shibase kwakuyindoda eyayiphila yodwa jngabathandi abantu uhlala emaweni nasemihosheni izingela izinyamazane ingafuni ukungena esibayeni ihlinze ,ikhonze inyama yasendle.Babethi abantu mabe vakasheke kwaShibase beyombona bengamtholi,bemukelwa ngesandla esifudumeleyo sika maYeni Shibase.Bagcina sebethi kulelikhaya likaZondzi Shibase,kuka Yeni sebeliqamba okwesibili ngo maYeni owayefudula ezakwa nguRadebe wase Bhofolo.Abantu bakwaShibase ngisho nezingane ezizalwa ngu Shibase,ngoba wayenesithembu sabafazi abahlanu,yikho wayehlala esehlane ngoba kumele ebondlile.Kwathi ke sekufudukwa kubuyelwa emuva kwaMhlaba uyaLingana lapho babezinze khona ngaphambi kwezidubedube zikaZwidwe ezalanywa ngezeLembe.Bathi chithi saka abafazi bakaZondzi ne Transkei abanye besala ngemuva bethi ngeke besafika kwaZulu behamba bakha noZondzi Shibase akafikanga ngaphesheya koMthamvuna wafela endleleni.( ngingenasiqiniseko ukuthi wangcwatshelwa khona endleleni okanye emuva eNqqushwa( Fort Peddie) okanye khona kwaGqwathaza.Ngokomlando ka Ngilane England Shibase wazalwa yena ngo 1832, wabhubhela kwaGqwathaza( Highflats ngo 1906)kubeke uZondzi Shibase ezalwa nguMsushwana Shibase ababesuke khona lena kwelakwaMhlaba uyalingana,kude buduze nomMhlathuze,umfula.bezozinza okwesikhashna laphaya kwelakwaXhosa( Gcalekaland).Ekufikeni kukaMaYeni eHighflats wafike abantwana bakhe sebebizwa ngo Yeni igama likayise wakwaRadebe,bathatha amapasi ngalesibongo sikanina,abanye abayithandanga leyonto.Afikeke amaZulu ase South Coast ebabiza ngo Zondzi bethi bangabo Zondi,labo ababengajabule nabo bashintsha usibongo bazi biza ngoZondi.Kwaqala lapho ke ukuthi abanye bakwaShibase bazibize ngiZondi nangezingxabano zabo abanye later kubangwa amapulazi ayethengwe ngabantu bakwaYeni ( Shibase kumhlaba wama Weseli namaRoma).Labo ababengeneme nokuthola anafa alawo mapulazi baduba bahixa kwa Yeni base bezibiza ngo Zondi,kodwa bebe bengakhohlwanga ukuthi bangabakwaShibase.Yikho ke oShibase base bezibiza ngo Zondi Shibase Mntungwa( hayi wakwaKhumalo or Hlongwane)Nondaba ,Gagashe kodwa bengamfaki uBhambatha kamaNcinza.Γ¨

     Reply
     • Ukhombisa ukuba injulabuchopho futhi uyawazi lomlando okusho ukuthi uyazi umlando uveza ukuzalana noma ukuhlobana kwasendulo.

      Reply

Leave a Reply