4 thoughts on “Izithakazelo zakwa Mpangase Clan Names”

  • Nazi ezinye izithakazelo zakwaMpangase kusuka ekuqaleni ( ngolwazi lwami, kuvamisile ukuthi izithakazelo zihluke kancane ngokwezigodi okanye izindawo, uma kukhona owengeza kulezi engizaziyo uyobe engaphambuki kuphela nje ngeke ube nesiqiniseko sokuphikisa ukuthi lesi akusona esakithi)

   Mpangase Ngwane kaNgwadi Mgabhi maseng’asilele/masingasilele magud’ankomo ndukuz’inobulongwe/nduku zinuka ubulongwe, mathandukwenzelwa Hlela kaMlobeni
   mpunz’edl’emini ngokuswela abelusi, Mathimb’esangweni kuvele ithokazi abanye bethimba ezizweni, Maseng’ezakhe ngoba ezomuntu zinomlanjwane/ zinenkulumo

   Uzalo lwakwaMpangase nakuba lungeluningi njenganezinye izibongo kepha luya ngokukhula ngesivinini, ngokuzwa kwethu kuthiwa sisuka eBergville kodwa abasekho abakhona (Bergville)njengamanje, kunamhebezi okuthi ngenxa yesenzo so Khokho bethu esithize, baxoshwa bonke eBergville, endleleni bashintsha isibongo, uzalo oluningi luse KZN eMidlands ikakhulukazi Pietermaritzburg nase South Coast ikakhulukazi Harding, bese kube nemithonseyana nje kuso sonke isifundazwe saseKZN. okwamanje sisathole ukuthi singuzalo loKhokho abane, 1. Mfukuza 2.Gobho 3. Nongalaza 4. Hhashi
   uMfukuza noNongalaza bazalwa uBaba (Mantiye) noMama oyedwa, UMfukuza mudala kunoNongalaza
   Mfukuza kanye noNongalaza
   bazalwa
   uMantiye ezalwa UNodwala ezalwa uNonyezi…….
   uHhashi =(uhhashi elimpunga, kaligijimi liyagqabavula inkosi engadli amasi) noGobho ( ugobho obovu nomnyama ongadliwa zinyoni ezawudla ziyawutshakela) bazalwa uBaba (Mbhaqanga=Gqebhula Gqebhu inkunz’emdwayidwa, ubhaqa oludida amanye amadoda ) noMama oyedwa, UHhashi mudala kunoGobho.
   uHhashi noGobho bazalwa
   uMbhaqanga ezalwa Umunwana ezalwa uVungu ezalwa uMawandla…….

   Noma izinto eziningi sezashintsha nje kodwa kulemizi yakwaMpangase esagcina usiko kwakungavumelekile ukuthi Umfana noma intombi yakhona iqome/iqonywe kelezizibongo ezilandelayo 1. Hlongwane 2. Zikhali 3. Sangweni. 4. Mhlungu ngamafuphi izibongo ezithi Ngwane kaNgwadi

   Reply

Leave a Reply