isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izibongo zika Mbhajela Amos Tembe

Gquza nyovane,
Ntombi ziyambalekela
Umkhiphen’ emzin’ emhkulu
Ngoba nithi isiphukuphuku.
Mgqakumba wendlovu,
Umsunduzu ‘muntu ngobolo,
UNogadlabeza umuntu ngenduku,
Umvivinyi owavivinya
Intombi kwaze kwayindaba,
Egudwini nasekhaya,
Waze wathi ngikuthole kahle.
Ngoba bengingazi
Ukuthi ngizokuthola,
Mshayi wensizwa,
Igijime imuke kwaNgwenya,
Iyobuya ngokuhluma kohlaza.
UMagatsh’ amadeAdliwe zindlovu
Umqomisa Ntombi,
Yaze yavukwa ngamandiki
USikhubekisa mina,
Ngoba ibhubesi,
Nenyathi angikusabi,
Ngaxoshana nazo
Izindlovu zawela, zabuya kuNsalani
Ngalidabula ngaye
Ngayofika eKilimani,
Bangetha igama bathi,
Ngingumlandela Ndlovu,
Noma engayidli,
Kodwa ethath’ amazinyo
Awanike amaPutukezi.
UNgqingqinini,
Umfazi omuhle ngengqayi,
USambula cansi,
Kuvele umfazi.
Umbamni wezindlovu eziyishumi nambili,
Kodwa zithathwe amaPutukezi.
Mina ngoze ngife ngihlupheka,
Uwudlawudla owabuya,
Nempama kwabamhlophe,
UMasaca ngaphansi kwethange,
Mlungu uyayithanda inyama,
Mketango ojikayo
Ezinsizweni eziqonyiwe,
Angiqonywa mina ngoba ngiyisishimane.
Mqhabalakanya uthanga lentombi eyondile,
UBhulubhatani utshitshi elizidlayo,
Ukhalandlazi yashinga,
UMidwamidwa umhlaba,
Othandwa zinkawu.
USishuma sendoda,
Akazalwanga nguyena
Owendlunkulu umphobobo uma enza okukhulu kwecala,
UMakhokhoba okwentombi iya esokeni
Mbajela kaDubane…!

UZikambhajela Amos Tembe kaDubane wazalwa ngo-1906 kulwa impi kaBhambhatha. UMbhajela lona uzalwa uQedama okwakuyisangoma sakwaTembe ngokwesibongo.

Leave a Reply