Izibongo zeSilo uMisuzulu kaZwelithini

Kuyinsila kaZulu noma nje wesizwe sikaPhunga ukuthi Amakhosi abe nezibongo zawo, ukuba nezibongo zawo akusho ukuthi kukhethwa iphela emasini kugcina ngawo kuphela kepha ngisho izinsizwa nje ziyaba nezibongo ngobunsizwa bazo. Lapha ke sithi ake sithi qephu qephu ngezibongo zenkosi yakwaZulu esanda kuhlala esihlalweni sobukhosi uMisuzulu. Zime kanje ke izibongo zikaBayede…

Uvete oyisinana ogxuma wahlala esihlalweni sawoyise
Noyise mkhulu samlingana
Ubhesh’ elilodwa abanye bencinya beshintshashintsha kepha
Yena ebhinca nawoyisemkhulu.
Inkombankombane eyakhonjwa uZulu ngomhlambi wezinkomo
kwaSobhuza bathi uyena oyakuhlabana.
Usihlabani esihlabana singakaphushwa nawoMdlokombane
Abanye behlabana manje sebezimpunga kodwa yena uthe
Engakabi ihlule isihlalo samlingana.
Ibhongampisi likaNdaba nelawoMandela
Elibhonga lingawuvulanga umlomo kodwa lazwiwa ngezinye
Izigodlo kwagijima izinkantolo nabammeli.
Lize lazamula kwabanye kwanyakaza amajaji
Amakhulu ezinkantolo, kwanayakaza izigodlo.
Inkombankombane eyakhonjwa idlozi elikhulu uJininindi
Ngoba uyena uwanika umthunduluka ovuthwe ngeNala
Lofufuza lwafuzisa nasopho lwakho.
Umagama ezinkulungwane kuzozonke izindawo ebhalwa
Zintatheli, kubhala nabamanga koFacebook, nakuzozonke
Izinkundla zokuxhumana.
Undabamlonyeni, indabisegudwini kulolonke elaseMzansi
Naphesheya kwezilwandle bakhuluma ngaye
Bathi akayukubusa akayukuba nkosi, ngalokho sebemnikela
Kwizinyanya zawoMqwalajuba nezawoMsimude ukuba
Zimsingathe zimhlalise kwelenyoni.
Uncwadi yamafa eyafundwa nguMangosuthu Buthelezi uNdunankulu
Kazwelonke yabonwa yiNdlunkulu, ihholo nethimba lonke
Lezindaba kanye noZulu wonkana.
Umlomo othule asiwazi ukhuluma ngoba sekwakhulunywa ngamaphepha
Ezinkantolo nangobuxhakaxhaka bezobuchwepheshe.
Indlulamithi yawoNdaba noPhunga kuhlanganisa noMageba
Ngoba libadlule bonke esihlalweni eyabekwa ngobabamkhulu.
UNcwadi zemqulu nemqinga ezafundwa wuNdunankulu kuziliwe
Unina elele engasenakuvuka kodwa yena wavuka ngesihlalo
Qede kwaviva amabutho onke ngaphandle noMgiliji waseMahhashini.
USihlalo sobukhosi siye samnukela zonke ezakubo
Kwendlulamithi zashaya amakhala zamisa amashoba zamphika bukhoma.
Uvunywe nguBhushu ngeBheshu lesikhumba alibhincayo
Wavunywa nguMqwalajuba ngophondo olulenga entanyeni.
Ikhonjwe abaphansi asiphebezwa. Uye wavunywa uJininindi ngobuso
Sakhumbula eyeziGqoza, sakhumbula namahlathi aseNkandla.
Wena weNdlovu!
Wena weNdlovu!
Bayeeede! Ndlulamithi kaZulu
Edlula ezinye ngentamo ecosha kweziphakeme!
Hlanga lomhlabathi!

1 thought on “Izibongo zeSilo uMisuzulu kaZwelithini”

Leave a Reply