Ibika/Amabika

Uma kukhona okuzokwenzeka kuyenzeka uzwe ungatshelwanga muntu ukuthi kukhona into ezokwenzeka noma ezokwehlela. Lelikhasi liveza okunye okuba yinkombisa noma ukubiko okuzokwenzeka.

  • Ukudikiza kwamehlo – Lokho kusho ukuthi uzobona isihlobo okade wagcina ukusibona, kodwa ke lokhu kuhlukene. Njengoba uma kudikiza elobunxele kusuke kubika isifo lokho noma ishobola.
  • Ukulunywa izindlebe – Lokhu kusho ukuthi kukhona abakhuluma ngawe, noma ke abakuhlebayo.
  • Ukulunywa isandla – Ukulunywa yisandla kusuke kusho ukuthi kukhona into ozoyithola, kungaba isipho noma ke imali esikhathini samanje.
  • Ukulunywa izinyawo – Ukulunywa izinyawo kusho ukuthi uzoba nohambo olude, kodwa ke kwabesimame lokhu kubika ukuthi uzogeza.
  • Ukuxhilwa amathe – Lokhu kusho ukuthi usuke ucabanga ngesikhathi udla, noma ke kukhona abakhuluma ngawe.
  • Ukulunywa yisisu – Ngokujwayelekile lokhu kubika ukudlula emhlabeni kwesihlobo sakho, okanye ke kowesifazane kubika ukuthi uzithwele.
  • Ukuthimula – Ukuthimula lokhu kusho ukuthi usuzolulama uma ubanjwe umkhuhlane, kanti ke kuyakubika nakho ukungena kwawo emzimbeni.
  • Ukushwaqa kwezinwele – Uma ukushwaqa izinwele ubowazi kahle ukuthi khona ingozi eduze kwakho, kokunye ke sike sizwe kuthiwa ebusuku kubika ukuthi kukhona isipoki eduze kwakho.
  • Ukuphuma umengulo – Lokhu kuyinkombisa yokuthi kungenzeka ukuthi weqe umbhulelo, okanye uma kade ugula kusho ukuthi usozinda.

2 thoughts on “Ibika/Amabika”

Leave a Reply