Amasi

Uma kuvutshwa amasi, abesifazane babelungisa umcaba wezinkobe zommbila noma amabele. Uma usulungile umcaba uthathwe ngembenge uyiswe kusokhaya, njengoba yena ezivubela amasi akhe.

Amasi aphathwa ngegula athelwe okhambeni okuvutshelwa kulo, kanye nezinkezo zokuvutshwa, kudliwe ngazo amasi. Umcaba ogayiwe kanye namasi asokhombeni bekumbozwa kuhlonishwa umnumzane wekhaya. Uma sekulethiwe, umnumzane ubezivubela amasi adle, akekho obelokotha ukumaya engakamayi usokhaya. Amadodana kasokhaya ebedlela okhambeni ndawonye ngezinkezo zawo, mase kuthi amakhosikazi wona edle ngesandla. Uma amantombazane edla, akha amasi ngesandla sokudla bathele kwesobunxele badle ngaso. Amasi ukuze abekhona, bekusengwa inkomo ezele, isengwa yizinsizwa noma abafana asebekhulile. Kuqala obisini, amasi ayizaqheqhe bese kuba amasi.

Amasi ngesimanje

Amasi enziwa ngenxube yokufaka uphuthu kanye namasi. Ngesimanje amasi aphakelwa esitsheni esivulekile, ibhawuli (bowl).

Leave a Reply