Amaphupho ngomungcwi (umoya omubi/isipoki)

Ukuphupha ngomungcwi (umoya omubi/isipoki) kusho ukuza kwento engaba nobungozi obukhulu kuwena, lobo bungozi busuke buzoba wumphumela wokuluthwa nokukhohliswa ngomunye umuntu ukuze uzokwazi ukwenza leyo nto asuke ekwenzisa yona engalungile. Kafushane nje, singasho sithi leli phupho liyibika lesilingo sokona. Kepha uma usuke ulwa nawo umungcwi kumbe isipoki ephusheni, lokho kuchaza ukuthi kusuke kuzoba nzima kakhulu ukuthi lowo muntu aphumelele ukukulingela esonweni ngamanga asuke ezowasebenzisa, futhi kungenzeka ugcine uwabonile lawo manga bese imizamo yakhe ingaphumeleli.

Kafushane, uma uphupha ukuthi ubona izipoki kuwuphawu olubi ngekusasa lakho. Kusho ukuthi wenza izitha ngenxa yento oyenzayo futhi uzoheheka ukwenza into eyisono.

3 thoughts on “Amaphupho ngomungcwi (umoya omubi/isipoki)”

Leave a Reply