Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngomlilo

Xa siphupha ngomlilo kubalulekile ukuba sazi oku kulandelayo okanye sicinge ngako. Xa ubasa umlilo omkhulu oko kungathetha ukuba uza kulwa nomntu omaziyo. Ukuba uphupha ulawula umlilo kwaye uwusebenzisa ukufeza iimfuno zakho, leyo yintsingiselo elungileyo. Kwabanye ukuphembela umlilo kungabonisa ukuba bancedakala okanye umlilo lowo ubakhokele abo bakungqongileyo. Ukothisana umlilo wenkampu kunokubonisa isidingo okanye umdla wokuhlala nabanye abantu. Ukuphemba umlilo emakhayeni ethu, ingakumbi xa kubanda okanye imozulu intekenteke, kusenokubonakalisa ukusondela kwentlahla. Ukuphemba umlilo xa useluhambeni kunobonisa ukuba uyila into entsha, isenokuba bubuhlobo okanye iphulo elitsha. Ukuphupha umlilo ovuthayo olawulekayo eziko kubonakalisa intuthuzelo, ukufudumala kunye nokukhanya. Ukukhangela umlilo weziko kwiphupha lakho kunokubonisa ukuba ufuna intuthuzelo kunye nokukhanya ebomini bakho.Ukuba umlilo ovuthayo ucinyiwe yimvula ephupheni lakho, oko kungabonisa ukulahleka kwemali, umsebenzi, intuthuzelo, okanye ukhuseleko.

Kwelinye icala, ukubasa umlilo ongalawulekiyo ngenjongo yokutshabalalisa abantu nezinto kusenobonakalisa ukuba sinomona, ikratshi, okanye intiyo (inzondo) ebomini bethu kumntu esisebenza naye, isalamane okanye isihlobo.Ukuphupha ubasa umlilo kubonakalisa ukuba unokuba noxinzelelo olukhulu okanye ukuphazamiseka ngokweemvakalelo ebomini bakho, ingakumbi xa uziva ngathi uyatsha. Ukuphupha ungumcimi-mlilo okanye uzama ukucima umlilo kunobonakalisa ukuba zininzi iingxaki ezintsonkothileyo ojongene nazo kunye noxinzelelo olumandla kwaye konke oku kufuneka ukunike ingqalelo.

Ukongeza koku, ukuba uphupha umlilo okanye amadangatye, kukholelwa ukuba luphawu olubi kwikamva lakho. Kusenokuthetha ukuba umsindo kunye nokungcatsha kuza endleleni yakho. Ungaphulukana nezinto ezibalulekileyo kuwe kwaye mhlawumbi ujongane nokugula kunye nokufa. Ukuba wenza umlilo ube mkhulu, oko kunokuthetha ukuba uya kulwa nomntu omaziyo.

Kukho imiceli-mngeni emininzi ekusenokufuneka ujongane nayo kwaye kuya kufuneka usebenze nzima ukuyoyisa. Ukuzama ukumisa umlilo kunokubonakalisa umnqweno wokunqanda inguqu kubomi bakho.Ukuphupha ungumntu odla umlilo kunobonakalisa ukuba uneemvakalelo ezinamandla, kodwa ke zisathwetyulwe zagcinwa phantsi kolawulo. Nangona kunjalo, ukuba uthe watshiswa ngumlilo, iimvakalelo zakho zisenokuqalisa ukukongamela.Ukuphupha unqula umlilo kusebonakalisa uthando lomlo okanye ungquzulwano. Unokuziva unamandla ukuba isisombululo sinokufezekiswa ngokusetyenziswa kwamandla okanye amandla omzimba. 

6 thoughts on “Amaphupha ngomlilo”

  • Molo Felix,

   Enkosi ngecomment yakho. Okwangoku asikabhali lwazi malunga namaphupha angolwembu. Kungekudala siza kusebenza ekuphandeni kwaye sibhale.

   Reply
 1. Ndicela ingcaciso ngeliphupha bantu bakowethu.
  Ndiphuphe ndisekhaya kukho umlilo ongathi kuyabaneka endlini, kusenjalo ndibone inja ime phambi kwendlu xa ikhamisa kakhulu kuphume umlilo emlonyeni waye ubemde ijikeleze indlu kodwa ingatshi indlu. Ndizibone ndikwi tyotyombe nomntu ongutata athi uzondixelela ukuba ndenze kanjani ukuzikhusela.
  Enkosi
  Babaluwa

  Reply

Leave a Reply