Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngebhadi okanye ngobumnyama

Ukuba uphupha ukwindawo emnyama, kusenokuba lilishwa elibi ukuba awukwazi ukubaleka kuyo. Ukuba usoloko uphupha eli phupha kwaye ungumntu okholelwa kunyango lwesintu, kubalulekile ukuba uye kundwendwela imboni okanye inyangi. Uboniswa ukuba imeko imbi kwaye izinto zakho azihambi kakuhle. Amashwa anokubangelwa ngumntu oligqwirha ongafuni ube nento entle ebomini. Nokuba uzama ukwenza izinto ezinokukhokelela empumelelweni, akukho nto isebenzayo. …

Funda okunye

Amaphupha ngenyoka

Ukuphupha inyoka isenongabiyonto imnandi kwaphela, amaxesha amaninzi kunokuthetha ukuba kukho utshaba elukuzingelayo kwaye lusondele kakhulu apha kuwe. Kwaye kuxhomekeka nasekubeni yeyiphi inyoka oyiphuphileyo. Umzekelo, ukuba uphupha inyoka enkulu (i-Anaconda umzekelo), elo phupha limalunga nomntu omdala okanye ukhokho.  Irhamba Ukuphupha irhamba oko kungathetha ukuba kukho umntu uzenza isihlobo sakho ekukhohlisa, nto leyo ithetha ukuba umntu osondelelene …

Funda okunye

Amaphupha ngomlilo

Xa siphupha ngomlilo kubalulekile ukuba sazi oku kulandelayo okanye sicinge ngako. Xa ubasa umlilo omkhulu oko kungathetha ukuba uza kulwa nomntu omaziyo. Ukuba uphupha ulawula umlilo kwaye uwusebenzisa ukufeza iimfuno zakho, leyo yintsingiselo elungileyo. Kwabanye ukuphembela umlilo kungabonisa ukuba bancedakala okanye umlilo lowo ubakhokele abo bakungqongileyo. Ukothisana umlilo wenkampu kunokubonisa isidingo okanye umdla wokuhlala nabanye …

Funda okunye