Ukuphupha uphonseka eweni

Ngokujwayelekile uma uphupha uphonseka eweni uyaye uphaphame uma usuzofika phansi. Leliphupho liyibika elisho ukuthi usuke ukhula ngokomzimba okuyinto ongasoze wakwazi ukuyibona ngamehlo enyama kepha ihlale yenzeka ngokuhamba kwesikhathi.

Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ucansi Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado

66 thoughts on “Amaphupho Okuphonswa”

 1. Ngicela ukubuza ukt kusho ukuthini ukuphupha udla bese ubona izibungu ezigcwele ebondweni nasezitsheni?

  Reply
 2. Ngicela ukubuza kuchaza ukuthini ukuphupha Sengathi unyuka intaba ezansi kwayo umfula koda osaludaka uthi masewuzophumela ngale ushibilike uyowa odakeni kodwa ugcine sewuphumelile ngale uthi usahamba ubone umfula omncane owehlayo ogcwele ama grapes uwathathe uwadle.

  Reply
 3. Ngisacela ukubuza ukuthi uma uphupha kushada wena nesoka lakho kuchaze ukuthini ngoba futhi akubanga umshado nje bekuyinto enkulu kodwa ngaphambi kokuba wenzeke bekunezingqinamba eziningi kodwa nigcine seninqobile nishade okungixakayo futhi ukuba ngivuke inhliziyo ibuhlungu futhi nginosizi ngifuna ukukhala.. ngicela ningichazela?

  Reply
 4. Sanibonani, ngicela ukubuza kusho ukthini Uma uphupha bekushisa ngomlilo uvuthe bese uyawuphephetha uphele, uphinde uvuthe futhi? Ngiyabonga

  Reply
 5. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha u sinda endlini ekhishi lika rawondi ngobulongwe sekukabili ngiphupha into eyodwa

  Reply
 6. Ngiyakhuleka khaya ngithanda ukubuza lana ngiphuphe amanzi esiyalu ahlanzekile phakathi kule siyalu kune nyoka izigoqile osebeni laso siyalu kuno tshani obuhlaza.

  Reply
 7. Ngisacela ukubuza kusho kuthink ukuphupha izingane ezikhubazekile inqwaba kanye nevandla lama zion nabahlengikazi inqwaba

  Reply
 8. Sanibonani ,ngicela ningisize ngaleliphupho .Ngiphuphe ulwandle oluhle kakhulu ngendlela eyisimanga lunamagagasi amancane amuhlophe qwa ,phakathi kulo kuvele uNtomb’fishi evele uhhafu ngokwesiqu sakhe sangasenhla okuyisiqu somuntu esho ngezinwele ezinhle ezibanzi ,eceleni kwami kukhona ugogo wami ,sibhekene naye uNtombifishi kukhona asixoxela kona abuye akhombe ulwandle kepha ngingezwa ukuthi ingxoxo yakhe ithini kahlekahle. Ngiyabonga

  Reply
 9. Ukuphupha iqulu lamadoda evunulile ephethe amahawu ezodlula kuwe egijima ehaya isaga ube phakath nendawo umile?

  Reply
 10. Ngicela ningichazele leli phupho Ngisendaweni engingayazi kodwa kunabantu engibaziyo abanye angibajweyele. Uma ngibabuze indlela eya ekhaya bayangiyalela ngize ngiyibone manje Inkinga ikude futhi Ile phezulu entabeni . Kunewa Kanye nedolobha ngaphambi kwakhona . Endleleni ngyahlangana nezigebengu kepha zigcina sezingiphelezela. Kunanemifula esabekayo kepha ngivele ngindize kuye ngyohlala ngapgesheya..

  Reply
 11. Ndiphuphe abantwana bam belele endlini enodaka bondlele ingubo phezukodaka olumanzi phantsi

  Reply
 12. ngicela ukubuza ngiphuphe okewaba ngumngani kudala bemmemeza ngegama bethi why engikhuluma kabi kubantu wavele wangijikijela ngamatshe maqede wathi sengathi ungathola ingozi yemoto njengoba uzohamba ngemoto ukuya kini. sengathi uphendulana nami not labantu abambuza umbuzo. Kanti phambilini sengike ngamphupha ezakimi enolaka ethi why eloku ephuphana nami ngiphethe amagundane sengathi kunogogo owayeseduze nathi owaphendula wathi ukuphupha kahle zinhle inhlanhlayakho leyo kusho logogo eshokimi so lo okewaba ngumngani waphelelwa ngamandla ngamshiya lapho. Manje ngimphupha engijikijela ngamatshe engifisela nengozi yemoto

  Reply
 13. Uma uphupha usolwandle umi esihlabathini ,luzengenjwayelo esihlabathini bese uyalubalekela ,Uma usuthi uyabaleka ngalapho okujwayele ukuthi kunezindlu zivele ungaziboni ubone sengathi indawo seyulwandle yonke oluthuli lubuhlaza. uvele uphaphame usadidekile ukuthi uzokwenzenjani ,kuchazani ?

  Reply
 14. Uma uphupha inyoka enkulu ensundu ,kube sengathi futhi inezinyawo ngemuva bese kuqhamuka inja iyibambe ngomlenze kwasa kuyi luma.Kuchaza ukuthini?

  Reply
 15. uma uphupha uvakashela not bona abaphantsi bekuvakashesha.ngisho Mina ngibavakashela ngikhalaza ngibabuza kungani bengandivakasheli ndibatshela ngiyabakhumbula

  Reply
 16. Ngisacela ukubuza uma uphupha umuka emfuleni nomuntu othandana naye nimuka emfuleni ongenisayo kodwa nizame ukuwela ngaphesheya uma seniphuma ngaphesheya uphaphamr. Lichazani lelophuphp

  Reply
 17. Ngcela lingisize uma uphupha unyathela isbankwa sinabantwana abaningi …mangikunyathelile nakho kusala kungene enyaweni ngizame ukukukhupha ngikukhiphe ngibone ngabanywana besbankwa abanye baphuma emazwaneni ami sebefile abanye bayaphila ngacina ngigeza inyawo zami sizani

  Reply
 18. KuchAzani ukuphipha umama wakho epheka amazambane ne ntombi yakho yenza kanjalo bese umama ithi ” mos nginikile umtwana”

  Reply
 19. Ngcela ukbuza uma uphupha unqamula emfulen onamanzi acwebile ubona phansi uth mawuphakath aphakame eze njengegagasi bese ubaleke uphindele emuva?

  Reply
 20. Ngcela ukbuza uma uphupha uphiwa imali emhlophe kusho ukthin.nokuphuma ulele nomuntu wesilisa omaziyo kodwa ongathandani naye

  Reply

Leave a Reply