Amaphupho ngempepho

Ukuphupha unikezwa impepho ezandleni kungasho ukuthi unikezwa igunya lokuthi kulelo khaya nguwe ozokhuluma ushise impepho uxhumane nabantu abadala. Lokhu kuvamise ukwenzeka uma kungasekho muntu omdala emndenini noma enganeni ezalelwe komalume. Lokhu kudinga ube nomuzi oqondene nawe ozokwazi ukukhuluma kuwo.

Ukuphupha impepho kungasho izindaba ezimnandi  nezinhle ezingalindelwa nguloyo ophuphayo. Leli phupho libuye likhombise ukukhuleleka, ukwendlula kokukhathazeka, nokukhululeka kukho konke obekuhlupha loyo ophuphayo.

Ukuphupha wena uphethe impepho kungasho isibusiso, nengcebo loyo ophuphayo ayoba nayo esikhathini esizayo.
Ukuphupha impepho futhi kuwuphawu oluhle, lungasho ukuthuthuka kwesimo sempilo ibe ngcono kulowo ophuphayo.
Ukuphupha uhogela impepho kuwuphawu oluhle, lungasho ukukwazi ukuziphilisa nezindaba ezizojabulisa loyo ophuphayo.

Ukuphupha impepho kungasho ukuthi uzokwazi ukuthola isixazululo ezinkingeni obhekene nazo.
Kwesinye isikhathi ukuphupha ubona impepho kungasho ukusuka kwabantu ababi abanokuzenzisa empilweni yakho.
Ukuphupha impepho kwentombazane engakagani kungasho ukuthi izoshada nensizwa enobuntu nekholwayo futhi baphile impilo enenjabulo.

Ukuphupha impepho kungasho ukuthi uwumuntu oziphethe kahle nokwaziyo ukusiza abanye abantu nokwenza uthandeke.
Ukuphupha impepho kowesifazane okhulelwe kungasho ukuthi uzobusiswa ngomntwana womfana.

2 thoughts on “Amaphupho ngempepho”

Leave a Reply