isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngemisebenzi

Asho ukuthini amaphupho ngemisebenzi? Lokhu kuhlanganisa izinqibi, amasosha, abakhi, umbazi wamapulangwe, odokotela, abalimi, abahlengikazi, abapendi, abashayeli bamabhanoyi namatilosi.

Isishebo sethanga siphekwa ngethanga eliselisha noma elidala. Ithanga elidala elisuke livunwe kanye nommbila lihlale isikhathi enqolobanini livame ukuba phuzi ngaphakathi. Ithanga eliselisha liba luhlaza ngaphandle libe mhlophe ngaphakathi, lisuke lingakaqedi…

Ukuphupha ubona ubuhlalu kungasho ukuthi ungumuntu othanda izinto ezinhle.Ukuphupha ufake ubuhlalu obubomvu benobumhlophe kungasho ukuthi abantu abadala bafuna wenze umsebenzi ufake lobo buhlalu ukuze bezokwazi ukuxhumana nawe. Ukuphupha uthunga ubuhlalu…

Kwasukasukela… Kwakukhona uQhude noJakalasi, uJakalasi wayebulawa indlala. Wakhetha ukuthi ake aphume kancane ayozingela, wehla njalo emhosheni, mayethi uphakamisa amehlo nali iqhude esihlahleni. UJakalasi wase uzama amaqhinga akhe wathi, “Sawubona weQhude.”…

Ubhatata noma ithanga okuphekwa kuxutshwe nempuphu yamabele. Izithako Indlela yokwenza Uma ufuna ukupheka isihhiya esehla esiphundu, landela lendlela engezansi. Izitsha kanye nebhodwe olisebenzisayo qinisekisa ukuthi kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi, ukwenza…

Kwasukesukela… Kudala emandulo izilwane zisakhuluma kanye nabantu, kwakukhona unogwaja owawuhlakaniphile kunazo zonke izilwane zasehlathini. Unogwaja lona wawuzihlalela wodwa. Izilwane zehlathi zazinenkosi yazo enamandla, ibhubesi. Izilwane bezazi ukuthi ziphephile kubantu abazingelayo….

HlabisaNgotshaMdinwaVilakaziSongiyaSomfulaBulawayoSobakhethileDingaseMbopha Mbengo osindabosi

Ukuphupha isihlahla sikakotapeya sithelile uphawu oluhle olungasho ukukhula, impilo ende futhi enhle ezayo nenqubekela phambili nokuxhumana nemvelo nemvelaphi yakho.Ukuphupha ubona isihlahla sikakotapeya kungasho ingcebo nokuphumelela kwezamabhizinisi noma kulokho okwenzayo empilweni.Kwesinye…

MbumbeGabhisaMathandethuleMabopheMalamb’adle ihawu lakheNkongolo JojukhaloLangelihle

MthabelaChibiMabhedlaNtshazizweMlotshwaMpangazithaNgalondeMkheshenga!

KwesukesukelaCosiKwakukhona, izinyamazane noChakijana.Sampheka ngogozwana Ngelanga elithile kwasuka indoda yalibhekisa ehlathini ngenhloso yokugawula khona ehlathini. Ifike ke ehlathini nembazo yayo ibone umuthi efuna ukuwugawula, nebala ke iqonde kuwona bese iyaqala ke…

Leave a Reply