isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngesigodi

Isigodi yindawo eyakheleke phansi maphakathi nezindawo eziphakeme, bese iba yinhle ngokuhloba kwemvelo. Uma uphuphe uhamba kuyona leyo ndawo, lokho kusho okubi. Lolu hlobo lwephupho lubika ukugula, okungaba ngokuqondene nawe noma kuqondene nomunye wabantu abasondelene nawe kakhulu.

Amaphupho ngomgodi

Ukuphupha umgodi kunezincazelo ezihlukahlukene kambalwa. Izincazelo ziba sekutheni ngubani owuphuphile ngokobulili futhi uwuphuphe unjani noma kwenzakalani kulow mgodi. Owesilisa osemncane: Uma ephuphe umgodi ewubona ugcwele amanzi acwebile lokho kuhle, kusuke kusho ukuthi uyosheshe aganwe bese ethola abantwana abazomhlonipha kakhulu. Owesilisa osekhulile futhi oganiwe: Uma ephuphe umgodi ugcwele amanzi ephuphuma lokho kubi ngokwencazelo yakho, kusuke kusho … Read more

Amaphupho ngembewu yokutshala

Uma uphuphe unikezwa imbewu yokutshala lelo iphupho lingelihle kakhulu, lichaza ukuthi kulokho okwenzayo ngokuzama impumelelo, kukhona umphumela wakhona ozoba muhle kakhulu kepha usazoqala udlule ebunzimeni obukhulu, ngakho kufanele ubekezele. Ukufinyelela kwakho lapho ofisa khona kusuke kuzoza ngosizo lomuntu osondelene nawe, ukusondelana kwenu kube kuhlanginiswe yilokho osuke ukwenza. Amaphupho ngokugaya izimbewu.

Amaphupho ngokutheza

Ukuphupha utheza umyaba wezinkuni kusho isifo, kusuke kuzodlula emhlabeni umuntu omaziyo, ngokujwayelekile kuba wumuntu ongumakhelwane. Akusikho kodwa ukuphupha ngokutheza okusho isifo, maningi amanye amaphupho okufa angabikezela lapho kungase kudlule khona othile emhlabeni. Amaphupho ngehlathi.

Amaphupho ngamaSimu

Ukuphupha insimu yokulima izitshalo kusho ulaka lwabaphansi, lolulaka lungachaza ukunganeliseki kwabo ngokuthile okwenzeka ekhaya noma okumele engabe kuyenzeka noma kwenziwe kodwa akwenziwa.

Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngaManzi

Ukuphupha ngamanzi kumele okubi noma ukungaqiniseki okuzwayo. Isimo esingalindelekile. Amanzi angakhombisa futhi imizwa emibi njengokwesaba noma izinhloso ezimbi. Imicabango emibi enganakekile nemizwa emibi. Izimo ezinzima eziletha ukungaqiniseki, okungajwayelekile, izithiyo, noma izinguquko ezingathandeki. Okuhle ukuthi amanzi angamela ukuqala kabusha noma ukuba musha njengokugeza, ukuphuza amanzi, noma amanzi asebhodleleni. Ukuphupha ngamanzi acwebile kumela ukuthula engqondweni. Ubhekane nenkinga … Read more

Amaphupho ngesiwa

Uma uphupha usonqenqemeni lwesiwa kusho ukuthi kukhona okusemqoka okuzokwenzeka ebudlelelwaneni bakho maduze. Uma ushadile kusho ukuthi kungenzeka ube nomntwana. Uma kodwa ulenga kwisiwa kukhona okubambile kusho ukuthi othile uzama ukukuqalekisa futhi kufanele uthole usizo kumelaphi.

Amaphupho ngolwandle

Uma uphupha ubona ulwandle kuyinhlanhla uma amagagasi ezolile kanti ishwa uma egubha ngokhahlo. Uma amagagasi emakhulu futhi ekushaya ekuwisa kusho ukuthi kofanele usebenze kanzima ukuze uphumelele. Uma uhamba phezu kwamanzi kusho ukuthi uyoba nempumelelo kokwenzayo ikakhulukazi uma ushada. Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngamanzi. Amaphupho ngokubhukuda.

Amaphupho ngobhuku

Uma uphupha usobhukwini kuyishwa ngaphandle uma ungumlimi. Kwabanye abantu kusho ukuthi uzohlangabezana nezinkinga ngomsebenzi wakho noma osebenza nabo.

Amaphupho ngomfula

Uma uphupha useduze nomfula kusho inhlanhla kanye nokuchuma uma amanzi ecwebile futhi ezolile kanti ishwa uma amanzi ewudaka futhi eza ngokhahlo. Amanzi eza ngokhahlo angasho futhi ukuthi uzoba nengozi embi kungekudala.

Amaphupho ngodaka

Uma uphupha usodakeni kusho izinto ezimbi. Uma lukungcolisa abantu bakhuluma ngawe ngemva kwakho. Uma ubambeka kulo kusho ukuthi izikweletu zakho ezimbi zizokubangela inkathazo.

Amaphupho ngentaba

Uma uphupha usentabeni ngokujwayelekile yishwa. Uma uyibona ekudeni kusho ukuthi uyoba nempilo engeyinhle ngenxa kokucindezeleka empilweni. Uma uyikhwela intaba kusho ukuthi uyoba nezinkinga empilweni yakho kodwa kungenzeka uzinqobe ikakhulukazi uma ufika esicongcweni.