Amaphupho ngokufa

Asho ukuthini amaphupho ngokufa? Lokhu kuhlanganisa amabhokisi okungcwaba, izidumbu, abantu abasebafa, ukufa, imingcwabo, izipoki, amathuna, imoto yokuthwala izidumbu kanye nokuzila.

Amaphupho ngomuntu ongasekho

Amaphupho ngomuntu ongasekho awanayo incazelo ewahlanganisa wonke, asho izinto eziningi ezihlukene. Incazelo iba kulokho asuke ekwenza lowo muntu ongasekho ephusheni lakho. Ukumuphupha ekucela umgeze – Kusho ukuthi wayeganga esaphila, manje akamukelekile lapho ekhona ungcolile ngenxa yemisebenzi yakhe. Lokhu kukhomba ukuba usuke ecela nimenzele umsebenzi wokumuhlambulula bese niyamushwelezela Ukumuphupha ekhala – Kusho ukungathokozi kwabaphansi ngezenzo zakho … Read more

Amaphupho ngomungcwi (umoya omubi/isipoki)

Ukuphupha ngomungcwi (umoya omubi/isipoki) kusho ukuza kwento engaba nobungozi obukhulu kuwena, lobo bungozi busuke buzoba wumphumela wokuluthwa nokukhohliswa ngomunye umuntu ukuze uzokwazi ukwenza leyo nto asuke ekwenzisa yona engalungile. Kafushane nje, singasho sithi leli phupho liyibika lesilingo sokona. Kepha uma usuke ulwa nawo umungcwi kumbe isipoki ephusheni, lokho kuchaza ukuthi kusuke kuzoba nzima kakhulu ukuthi … Read more

Amaphupho ngamathuna

Uma uphupha ukuthi ubona amathuna noma amatshe ethuna kusho ukuthi uzophinda uthintane nesihlobo esidala noma umngani omdala maduzane. Bazokunikeza izindaba ezimnandi noma bakunikeze iseluleko esihle ngakho ke balalele kahle ukuthi bathini.

Amaphupho ngokufa

Uma uphupha ukuthi ufile ngemvamisa kusho ukuthi uzoba nenhlanhla enhle maduzane. Kungenzeka ushade nomuntu oyisigwili noma ube nempumelelo ebudlelwaneni uma uwedwa.

Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni

Ukuphupha abantu esebafa imvamisa kusho izinto ezimbi. Uma bevuka bephila futhi kusho ukuthi kungenzeka ukuthi kunenkathazo ezayo kuwe. Uma behlobene nawe kusho ukuthi kufanele uyeke ukwenza izinto ezimbi kungenjalo uzoyithola usenkingeni. Uma uphupha omunye wabantu bakini abangasekho emhlabeni, lokho kusho ukuthi basuke benomyalezo abafuna ukuwudlulisa kulabo abasaphilayo. Kuyenzeka bakhale ngokuthi balambile, lapho-ke kusuke kumelwe kwenziwe … Read more

Amaphupho ngamabhokisi okungcwaba

Uma uphupha ukuthi ubone ibhokisi lokungcwaba kusho ukuthi umuntu omaziyo uzodinga usizo lwakho. Ukuphupha ibhokisi lomngwabo kuwuphawu olubi olungabika isifo noma ukuthi kunomntu omaziyo osuke ezodlula emhlabeni kungekudala.Ukuphupha ibhokisi lomngcwabo livaliwe kungasho ukuthi kukhona okukhulu okubalulekile futhi ofihlelwe khona. Uma uphupha ibhokisi lomngwabo elivaliwe kungasho ukuthi kunenhlanhla yakho evaliwe ngemithi emibi ngabantu abangalungile.Uma uphupha ibhokisi … Read more

Amaphupho ebhadi

Amaphupho ebhadi isikhathi esiningi awadingi ukuthi ahunyushwe noma achazwe ngoba okwenzeka kulona kusuke kuyilokho okuphuphayo. Uma uphupha usendaweni emnyama ungakwazi ukuphuma kuyona. Kusuke kuyibhadi ongeke uphume kulona. Uma ujwayele ukuphupha leliphupho kubalulekile ukuthi uma ungumuntu okholelwa ezintweni zesintu uhambe uye kulabo ababonayo noma izangoma. Usuke utshengiswa ukuthi izinto zakho zimnyama azilungile. Ibhadi liyenziwa ngumuntu owumthakathi … Read more

Amaphupho Okufa

Uma kuzohamba umuntu emhlabeni kubakhona izimpawu ezishoyo ukuthi kukhona okuzokwenzeka. Kunamaphupho akuvezayo ukuthi kunomuntu ozohamba emhlabeni. Omunye abe nenhlanhla ngisho nokumbona umuntu lowo ozohamba emhlabeni. Ukufa yinto engeke siyivimbele ukuthi ingenzeki. Kweminye imindeni bakhishwa yizisu bonke ngesikhathi esifanayo. Abanye abantu bona bashaywa uvalo kodwa bungekho ubungozi. Ukufa Uma uphupha udwendwe noma ngesinye isikhathi uphuphe kushada … Read more