Amaphupho ngempungushe

Uma uphupha ubona impungushe kusho ukuthi kufanele uqaphele ingozi. Uma uyibulalaimpungushe kodwa uyonqoba ezimpikiswaneni nasemibangweni yakho nabanye. Amaphupho ngezimpisi. iAfrika

Amaphupho ngendlovu

Uma uphupha ubona indlovu kusho ukuthi uzothuthuka empilweni futhi ube nempilo enomdlandla. Kuphakathi kokuthi uzothola imali obungayilindele noma uzothola umvuzo ngokusebenza kwakho kanzima. iAfrika

Amaphupho ngengwenya

Uma uphupha ubona ingwenya kuwuphawu olubi. Kusho ukuthi uyakhohliswa – kungaba abathandiweyo bakho noma abangani bakho – futhi uzoba sempini kungekudala. iAfrika

Amaphupho ngenyamazane

Uma uphupha ubona inyamazane ngokujwayelekile kuwuphawu olubi. Ukuyibulala noma ukuyizingela kusho ukuthi uzolahlekelwa okusemqoka maduze – okungaba ngisho umsebenzi wakho. Isikhathi esiningi kusho ukuthi uzohlangabezana nempikiswano enkulu nomunye umuntu khona maduze. iAfrika

Amaphupho ngemvu

Uma uphupha ubona imvu kusho ukuthi izinto ezinhle zizokwehleka kuwe. Eyodwa nje imvu isho ukuthi uzochuma emsebenzini ikakhulukazi uma imnyama. Iqulu lezimvu lisho ukuthi uzophumelela futhi ube nomshado ojabule nonobuqotho). Amaphupho ngenqama. iAfrika

Amaphupho ngemvu esencane

Uma uphupha ubona izimvu ezisencane incazelo iya ngokuthi uziphatha kanjani. Uma uzifuya futhi uzinakekela kusho ukuchuma nempumelelo kuwe. Uma uzihlaba noma uzidla kusho ukuthi uzovuma ngokubi okwenzile bese ujeza. iAfrika

Amaphupho ngamadada

Uma uphupha ubona amadada uzochuma futhi uphumelele ingqobo nje uma ungawabulalanga. Kulesosimo kusho ishwa nenkinga. iAfrika

Amaphupho ngenkunzi

Uma uphupha ubona inkunzi ngokujwayelekile kusho izinto ezimbi ekusaseni lakho. Kusho ukuthi kuzoba nenkohliso ukungqubuzana kanye nenkinga okuzokwehlela ikakhulukazi uma kuyinkunzi emnyama. Amaphupho ngenkomo. iAfrika

Amaphupho ngamahhashi

Uma uphupha ubona ihhashi kusho injabulo nokuchuma ekusaseni lakho ikakhulukazi uma limhlophe. Uma ihhashi lithukutheke ngesikhathi uligibele kusho ukuthi uzoba nezinkinga ebudlelwaneni bakho. Amaphupho ngembongolo. iAfrika

Amaphupho ngekati

Uma uphupha ubona ikati kuwuphawu olubi olusho ukuthi abantu osebenza nabo noma ophila nabo awukwazi ukubethemba. iAfrika