Amaphupho ngezingwenya

Uma uphupha ingwenya kusuke kuzokwenzeka into embi, kokunye ukuphupha ingwenya kusho isifo, umshophi noma umonakalo ozokwenzeka. Kubangcono uma kuwukuthi ekuyiphupheni kwakho ayikulumanga, ngoba lokho kusho ukuthi noma ungavelelwa umshophi kodwa umonakalo ngeke ube mkhulu ngaleyondlela noma wona uzoba khona.

Amaphupho ngengwenya

Uma uphupha ubona ingwenya kuwuphawu olubi. Kusho ukuthi uyakhohliswa – kungaba abathandiweyo bakho noma abangani bakho – futhi uzoba sempini kungekudala.