Amaphupho ngemvu

Uma uphupha ubona imvu kusho ukuthi izinto ezinhle zizokwehleka kuwe. Eyodwa nje imvu isho ukuthi uzochuma emsebenzini ikakhulukazi uma imnyama. Iqulu lezimvu lisho ukuthi uzophumelela futhi ube nomshado ojabule nonobuqotho). Amaphupho ngenqama.

Amaphupho ngemvu esencane

Uma uphupha ubona izimvu ezisencane incazelo iya ngokuthi uziphatha kanjani. Uma uzifuya futhi uzinakekela kusho ukuchuma nempumelelo kuwe. Uma uzihlaba noma uzidla kusho ukuthi uzovuma ngokubi okwenzile bese ujeza.