Izimbiza, izintelezi nobulawu (Ingxenye yesithathu)

Isexwayiso

*Isexwayiso: Okubalulwa ngezansi yilokho abanye babantu basemandulo ababezikhethela khona njengendlela yokuphila. Okuningi kwako sekuguquke futhi sekubhekwa ngamanye amehlo namuhla futhi kwamukeleka ngendlela ehlukile kunaleyo yasemandulo. Konke okwethulwa kule sizindalwazi kudaliwe ngabantu nje futhi akuqinisekisiwe. Isebenzise le mininingwane ngokwazi ukuthi kungase kube khona ubungozi kuyo. Asikho isiqinisekiso sokuthi konke okukhona kule sizindalwazi kuqinisile nokuthi imiphumela yokusetshenziswa kwako iyoba njani. Imininingwane emayelana nemisebenzi yezimila, amakhambi, imithi nokunye ayihlosiwe ukuba yiseluleko sezempilo.

La magama emithi alandelayo ngawezimbiza, izintelezi kanye nobulawu.

 • Unukani – Unukani usetshenziswa ngumuntu onamaphupho amabi, lawo maphupho ebangelwa wukukhafulwa ngezinye izinsizwa uma uyinsizwa. Lo muthi ngowokuphalaza, usetshenziswa nokukhipha isichitho.
 • Umaphipha – Intelezi yesichitho.
 • Umathithibala – Le ntelezi kuchelwa ngayo ekhaya, ibamba imimoya emibi nobukhunkuli.
 • Umthole – Umthole wubulawu okusetshenziswa amagxolo awo, usetshenziswa yizinsizwa ezishelayo ukuze zithandeke ezeshelini.
 • Umthombo – Lena yimbiza yomzimba, okuthi uma unomzimba omubi njengezilonda uchathe ngayo, izilonda lezi ziphela nya.
 • Umathunga – Umathunga yimbiza enamandla esetshenziswa ngabantu abanenkinga yeqolo.
 • Umathukulula – Umathukulula yimbiza yokuchatha noma yokugeqa.
 • Uhlunguhlungu – Intelezi enamandla, isetshenziswa kakhulu ngabantu abanemimoya yobungoma kanye namafufunyane, ukubala nje okumbalwa.
 • Umsululu – Lona wumuthi otshalwa ekhaya osiza uma kuduma izulu, uyasikwa uphume ubisi ukuze kudlule ulaka lwembokode. Nokho-ke umsululu uyingozi ngoba uma luke lwangena ehlweni ubisi lwawo amehlo ayavaleka.
 • Umashwilishwili – Lena yintelezi yokugquma, ukuphalaza, ukuchela ekhaya kanye nokugeza.
 • Inguduza – Inguduza yimbiza yomzimba omubi esiza kakhulu ikakhulukazi kumuntu onezilonda.
 • Abaphaphi – Abaphaphi wubulawu obusetshenziswa yizinsizwa uma zishela kanti futhi akugcini lapho ngoba nezanusi ziyabusebenzisa lobu bulawu.

9 thoughts on “Izimbiza, izintelezi nobulawu (Ingxenye yesithathu)”

 1. Ngicela ningisize ngentelezi umaphipha sengafa yisichitho izinto ezihlala zihamba njalo ebusweni bami ekusolakala sengathi yiso isichitho. Kanti namaphupho ami awamahle neze.

  Reply
 2. Ngicela ningisize ngentelezi umaphipha sengafa yisichitho izinto ezihlala zihamba njalo ebusweni bami ekusolakala sengathi yiso isichitho. Kanti namaphupho ami awamahle neze.

  Reply
 3. Ngingayithola kanjani intelezi umaphipha? Sengafa yisichitho! Ngihlale ngizwa izinto, sengathi izinambuzane ezihamba hamba ebusweni bami. Yelekelelani bo!!!!

  Reply

Leave a Reply