isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Indlela yokwelapha isisu

Ezikhathini zakudala ukwelapha ngendlela yesintu kwakuyinto ebalulekile ezimpilweni zabantu. Lokhu kwakubangelwa wukuthi imitholampilo yayingekho ezindaweni eziningi okwakwenza ukuthi abantu bahambe amabanga amade ukuthola usizo lwezempilo. Abantu babefunda ukusebenzisa imithi noma izihlahla zemvelo ukuzelapha izifo ezahlukahlukene. Kwakubalulekile kakhulu ukuthi ulwazi ababenalo baludlulisele kwababesakhula emindenini yabo ukuze nabo bakwazi ukuzelapha uma abantu abadala sebedlulile emhlabeni. Lolulwazi abantu … Read more