Ikhubalo lenhlanhla

Isexwayiso

Njengabantu abasebenzisa izinto zesintu sikholelwa kakhulu ekutheni kukhona ukukhanya ezisilethela khona empilweni. Amngandla emithi awangatshwazwa ilaba abayisebenzisayo. Imithi yehllukene futhi yenza izinto ezahlukene. Kukhona elaphayo, egulisayo, eyokukhunkula (thakatha), ekhanyisa izinto zibe mhlophe kanye neyenhlanhla evula izindlela zibe mhlophe. Kuleli khasi ke sibhunga ngomuthi wenhlanhla nowenza ukuthi ube nogazi kubantu. Lezinduku zisetshenziswa ngisho umuntu ofuna ukuthola umsebenzi noma ofuna isikhundla emsebenzini egaqele ukuthi akhushulelwe phezulu. Uma ufuna kuba mnandi kubantu, uthandeke nazi ke izinduku zakhona.

  • Umhlonishwa
  • Umabusana
  • Isihlahla somkhiwane
  • Inqulu yemfene

Uma uhlanganisa lomuthi ukuze ube into eyodwa, uyayigaya yonke ngokulingana. Lemithi uyigaya ibe umlotha uyigqula, bese ufaka izipuni ezintathu zomuthi ngamunye ukuhlahlangise ndawonye. Uma usukwenzile lokhu ukha umthamu ongange sipuni setiye, bese ukufaka emanzini, uwabilise ugqume ngawo. Uma ugquma umuthi uyakhulunyiswa uwutshele ukuthi ufuna ukwenzeleni. Kulaba abakhulekayo ufana nawo umkhuleko njengoba nakhona usuke uhlanza ingunyuluka usho ofisa kwenzeke, nayo lenduku uyayitshela ukuthi ufuna ikwenzeleni. Uma ufuna isikhundla emsebenzini usho lokho. Uma usugquma ngawo lomuthi kuba izinsuku ezintathu bese ungenela komunye umuthi.

Uma sekuphele izinsuku ugquma ngalomuthi ube usuqala ukuphalaza ngomuthi obizwa ngokuthi usikhundla yedwa nawo kube izinsuku ezintathu uphalaza ngawo. Okulandela lapho ukuthi ugcabe ngawo ufike insizi yethambo lemfene. Uma ufika emsebenzini uhlala kulesihlalo ofuna kuso isikhundla, uma ufuna ukuba umphathi uhlala esihlalweni sesikhundla sikamphathi bese uyasuka kusona.

8 thoughts on “Ikhubalo lenhlanhla”

Leave a Reply