Amaphupho ngezingubo

Asho ukuthini amaphupho ngezingubo? Lokhu kuhlanganisa ukushisa izingubo, izinkinobho, amajazi, ukotini, ingubo yokugqoka, amaduku, izigqoko, ukuba nqunu, izingubo ezingcolile, itshali, izicathulo, usilika, amabhulukwe, izingubo zangaphansi neveyili.

Amaphupho ngezicathulo (izihlangu)

Uma uphupha ugqoke izicathulo, uma zizintsha futhi zicwebezela kusho ukuthi uzophumelela, kodwa uma zindala kusho ukuthi uzoba nezinkinga. Enye incazelo yokuphupha ngezihlangu kumbe izicathulo ngeyokuthi kuyibika lokuthi esikhathini esingeside kunohambo oluzovela okumele uluthathe. Uma izicathulo zikumpintsha usuzigqokile lolo hambo lusuke luzoba nenkinga oluzoziletha kuwena, kungaba ukuphuka komoya ngozokuzwa, yingxabano ezoba khona nabanye abantu kulolo hambo … Read more

Ukuphupha uthenga izingubo ezintsha

Leli yiphupho elithokozisayo kakhulu kubantu bonke uma sibheka lokho elisuke likubikezela. Liyibika lokushintsha kwempilo ngendlela engcono kunaleyo umuntu asuke ekuyo. Kafushane nje singasho sithi libikezela inqubekela phambili, inhlanhla, izibusiso noma impumelelo. Nansi enye incazelo lapho umuntu ephupha ngokuthenga.

Ukuphupha ugqoke umfaniswano

Uma uphuphe ugqoka umfaniswano wesonto, womsebenzi, wesiko noma okunye okwenzayo empilweni; lokho kuyinto enhle. Leli phupho liyibika lokuthi kulokho ogqoka umfaniswano wakho usuke wenza kahle kakhulu kukhona futhi abantu ohlanganyela nabo kulokho basuke bekukhonzile kakhulu bekuthakasela ukuba nawe. Isibonelo: Uma ugqoka umfaniswano womsebenzi, kusho ukuthi abaphathi bayayithanda indlela owenza ngayo umsebenzi.

Amaphupho ngosilika

Uma uphupha ukuthi ugqoke izingubo zosilika kujwayele ukuba yinhlanhla enhle. Amadoda aphupha ngonkosikazi ogqoke usilika azoba nomshado ojabulile futhi abesifazane abaphupha ukuthi bagqoke usilika kusho inhlanhla enhle nempumelelo.

Amaphupho ngesigqoko

Uma uphupha ugqoke isigqoko esisha, esisemfashinini kusho inhlanhla. Uma isigqoko sesisidala futhi sigugile lokho kusho ibhadi. Uma kukhona okuntshontshele isigqoko sakho lokho kusho ukuthi kukhona okuzokulahlekela.