isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izimbiza, izintelezi nobulawu (Ingxenye yokuqala)

Isexwayiso

*Isexwayiso: Okubalulwa ngezansi yilokho abanye babantu basemandulo ababezikhethela khona njengendlela yokuphila. Okuningi kwako sekuguquke futhi sekubhekwa ngamanye amehlo namuhla futhi kwamukeleka ngendlela ehlukile kunaleyo yasemandulo. Konke okwethulwa kule sizindalwazi kudaliwe ngabantu nje futhi akuqinisekisiwe. Isebenzise le mininingwane ngokwazi ukuthi kungase kube khona ubungozi kuyo. Asikho isiqinisekiso sokuthi konke okukhona kule sizindalwazi kuqinisile nokuthi imiphumela yokusetshenziswa kwako iyoba njani. Imininingwane emayelana nemisebenzi yezimila, amakhambi, imithi nokunye ayihlosiwe ukuba yiseluleko sezempilo.

Izimbiza, ubulawu kanye nezintelezi ngamakhambi asetshenziswa esiZulwini ukwelapha. Lapha ke sizokwenaba kancane ngomehluko phakathi kwentelezi, imbiza kanye nobulawu.

Imbiza

Imbiza wumuthi wokuchatha onamandla okubutha uphinde ukhuculule izinsila esiswini, esinyeni, nasezinsweni uhlanze ingaphakathi lomuntu. Imbiza isebenza kahle nakwabadala abaphathwa yiqolo nakwebisafazane abangemukeli izisu.

Intelezi

Intelezi umuthi wokuchela, lomuthi uyathakwa bese ufakwa noma ugcinwe okhambeni endlini engenhla. Kuthi kusihlwa usokhaya athathe umshanelo aphume achele ngawo umuzi wonke. Uma enza lokho usuke evikela amalumbo, imibhulelo emibi noma imeqo ukuba ingangeni ekhaya. Intelezi iyavikela futhi nakubakhunkuli abakhunkulayo kanye ke nasekudumeni kwezulu lapho khona umnumzane eyisebenzisela ukuvikela umuzi wakhe. Intelezi yakhiwa ngamagxolo amanzi ezihlahla kanye nezimpande zazo, kokunye kubuye kusetshenziswe amaqabunga azo izihlahla kanye nezigaxa zemithi.

Ubulawu

Ubulawu umuthi wokuphalaza osetshenziswa ukugeza igazi, ukhiphe izindenda esifubeni kumuntu ocinene, ubuye futhi ukhiphe inyongo nesidina kumuntu athandeke ebantwini, abe negazi elihle. Ubulawu busetshenziswa kakhulu ngamabhungu nezintombi kodwa ke awukhethi iphela emasini ngoba nabadala bayawusebenzisa. Imithi esetshenziswa ebulawini iyehlukana ngokomsebenzi wayo kulowo ozoyisebenzisa.

Kuthakwa amakhambi ahlukahlukene okhambeni lawo, lolukhamba lubekwa emsamo endlini ezothile okungangeni noma ngubani kuyo. Uma uphalaza ngawo, uwuphehla ngobhaxa lephahla kuze kuqubuke ingwebu emhlophe ehubuluzwa yilowo ophalazayo, aphinde akhwife ngayo phandle ekhipha amashwa. Uma esekhwifile ngawo, uwugalela esiswini wonke eseyophalaza phandle, yikhona ubulawu buzophuma nesinyama asikhiphayo kanye nesidina.

3 thoughts on “Izimbiza, izintelezi nobulawu (Ingxenye yokuqala)”

Leave a Reply