isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngendlu yokudlela

Ukuphupha usendlini yokudlela udla, lokho kuyibika lokuthi esikhathini esingengakanani kukhona abantu ozohlangana nabo, kuthi isiphetho sokuhlangana nabo nokubazi kube ukuphembeka kobungani. Leli phupho liyafana nokuphupha imvilophu ngokwencazelo yalo. Kanti uma uzophupha usendlini yokudlela kodwa ube ungadli lutho, lokho kungase kube yibika lokudlula emhlabeni kwesihlobo sakho.

Amaphupho ngokudla

Ukuphupha udla kungasho into enhle kanye nengeyinhle ngempilo yakho. Uma uphupha ukuthi udla ukudla okumnandi uzothola injabulo nempumelelo empilweni. Uma udla ulele phansi kusho ukuthi kukhona okuzokulahlekela. Uma ungowesifazane ongashadile kusho ukuthi kuzoba nezinkinga nelobolo lakho. Uma udla ekamelweni lokudla kusho ukuthi uzokwenza umngani omusha maduzane. Uma uphupha ukuthi udla kangangokuthi uzizwa ungaphilile kusho ukuthi … Read more

Amaphupho ngokolo

Uma uphupha ukuthi ubona ukolo kusho ukuthi ibhizinisi lakho lizothuthuka futhi uzothola zonke izinto ozithandayo.

Amaphupho ngamaswidi

Uma uphupha ukuthi udla amaswidi kusho ukuthi uzothola izindaba ezimnandi noma isipho. Uma uphupha unikezwa amaswidi lokho kukhomba inhlanhla. Imvamisa lowo muntu okunikeza uswidi kusuke kungumuntu omaziyo futhi osondelene noma obesondelene nawe uma engasekho emhlabeni. Inhlanhla oyithola kulokho obuvele ukufisa usuke uyinikwa nguyena njengedlozi lakho. Kepha kwesinye isikhathi leyonhlanhla isuke ingabhekene nawe kodwa isuke izoya … Read more

Amaphupho ngesobho

Uma uphupha ukuthi udla isobho kusho izinto ezinhle ngekusasa lakho. Amaphupho ngokudla.

Amaphupho ngosawoti

Uma uphupha ukuthi usebenzisa usawoti kuwuphawu oluhle futhi kusho ukuthi uzophepha abanye behlupheka.

Amaphupho ngerayisi

Uma uphupha ukuthi udla irayisi kuwuphawu olubi futhi kusho ukuthi uzoba nezinkinga maduzane. Amaphupho ngokudla.

Amaphupho ngamakinati

Uma uphupha ukuthu udla amakinati kuwuphawu lokuba nempilo nentuthuko uma emnandi kodwa uphawu lwesikathi esinzima uma ebolile noma ekhakhile.

Amaphupho ngamasi

Uma uphupha ukuthi uphuza amasi kuwuphawu olubi uma ebolile futhi kungenzeka uxabane nophathina wakho. Amaphupho ngokudla.

Amaphupho ngojeli

Uma uphupha ukuthi udla ujeli kufanele uqaphele ngoba kungaba nengozi empilweni yakho ikakhulukazi eyomlilo.

Amaphupho ngojamu

Uma uphupha ukuthi udla ujamu kuwuphawu olubi ngaphandle uma uzenzele lowo jamu. Uma kunjalo kusho impumelelo nentuthuko.

Amaphupho ngoju

Uma uphupha ukuthi udla uju kusho ukuthi uzobusiswa ngenhlanhla nentuthuko.

Amaphupho ngofulawa

Uma uphupha upheka ngofulawa kusho ukuthi izikhathi ezinzima zingehlela umndeni wakho maduzane.

Amaphupho ngamaqanda

Uma uphupha ukuthi udla amaqanda kusho ukuthi uzoba nempumelelo emsebenzini noma esikoleni. Kodwa uma amaqanda ebolile kusho ukuthi kuzoba nenkathazo empilweni yakho. Leli iphupho incazelo yalo engahlukaneseka kabili,okuya ngesimo sawo amaqanda osuke uwaphuphile, kodwa isisekelo salo sikwimpumelelo. Ukuphupha amaqanda afile – Kusho ukungaphumeleli kulokho okwenzayo noma obuhlose ukuqala ukukwenza, kungaba ngokwemfundo, umsebnzi, ibhizinisi, uthando njalo … Read more

Amaphupho ngoshizi

Uma uphupha ukuthi udla ushizi kusho ukuthi ukushesha kwakho uthukuthele kanye nokungakwazi ukulinda kuzokufaka enkingeni.

Amaphupho ngesinkwa

Uma uphupha ukuthi udla isinkwa kusho ukuthi kuzokwenzeka izinto ezinhle kuwe futhi uzophumelela empilweni. Kodwa uma udla isinkwa esinezinhlamvu eziningi nokolo oluningi phakathi kusho ukuthi kungenzeka ukuthi ubhekane nesikhathi esinzima emsebenzini.