isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

UHubhu kaBhejane (Amanga)

Izibongo zensizwa zisuka ngazo izigemegeme zayo, azifani namagama umuntu aqanjwa wona ekhaya ngabazali bakhe. Uma kuthiwa umuntu “Uhubhuza uhubhu lukaBhejane”, kusuke kushiwo ukuthi usenga ezimithiyo, ukhuluma amanga.

Kwakuwubani uHubhu kaBhejane?

Emandulo kuthiwa bekunendoda yakwaMpanza eyabe izalwa nguBhejane igama layo kunguHubhu. Kuthiwa lendoda ibizifela ngengevu kanti ke nehaba bekuyinto yayo. Ngesikhathi sokubusa kuka “Nodumehlezi kaMenzi” (uShaka), kuthiwa uHubhu lo wayevele aye kuso isilo asikhinindele zonke izindaba athi baphelile abantu benkosi ndawana thize lapho okuliwa khona, asho khona ukuthi amaqhawe aphangalele, kanti uHubhu lo uqamba amanga. Kuthiwa yasuka lapho ke lendaba yokuthi uma umuntu eqamba amanga kuthiwe, “uhubhuza uhubhu lukaBhejane” ngenxa yalamagalelo amanga  ensizwa yakwaMbatha.

Leave a Reply