UHubhu kaBhejane (Amanga)

Izibongo zensizwa zisuka ngazo izigemegeme zayo, azifani namagama umuntu aqanjwa wona ekhaya ngabazali bakhe. Uma kuthiwa umuntu “Uhubhuza uhubhu lukaBhejane”, kusuke kushiwo ukuthi usenga ezimithiyo, ukhuluma amanga. Kwakuwubani uHubhu kaBhejane? Emandulo kuthiwa bekunendoda yakwaMpanza eyabe izalwa nguBhejane igama layo kunguHubhu. Kuthiwa lendoda ibizifela ngengevu kanti ke nehaba bekuyinto yayo. Ngesikhathi sokubusa kuka “Nodumehlezi kaMenzi” (uShaka), … Read more