isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Selidumela emansumpeni

Ulimi lwesiZulu lunone ngazo izisho nezaga ezisuka ezahlakalweni ezithile ezenzeka emlandweni noma emandulo.

Kusho ukuthini ukuthi “selidumela emansumpeni”

Uma kuthiwa “selidumela emansumpeni”, lokho kusho ukuthi hhayi impela umncindo usuyavuthwa embizeni. Lesi saga sichaza ukuthi sekuyalunga, sekusele kancane kuqedwe kumbe kuphele ngalokho okulindiwe.

Kwavela kanjani?

Njengoba kade sengike ngandlalela umsuka wezaga nezisho, umsuka walesi saga uhamba kanje. Emandulo bekusengelwa ethungeni elibaziwe noma olwakhiwe ngesikhongo esithathwe engadini sase somiswa sasikwa phezulu ukuze sakhe lona ithunga lamasi lelo. Lana-ke kodwa sigxila kuleli thunga elibaziwe. Ithunga lelo belibazwa bese kwenziwa namansumpa alo. Phela amansumpa yila maqhubu angasemlonyeni wethunga kumbe izibambo zethunga. Uma-ke kusengwa, umsindo wokukhala kobisi ethungeni akufani ngoba phela uma umuntu esaqala ukusenga kuzwakala ngawo umsindo wobisi ukuthi cha! Lusese sinqeni lwethunga ubisi. Kanjalo futhi uma umuntu esenga seluzogcwala ithunga, lowo muntu osengayo uyezwa ngawo umsindo ukuthi sekusele kancane ligcwale lithi phama ithunga! Bekuthi uma usenga ethungeni uzwe wona lo msindo wokuduma kwalo, yingakho-ke uma kuthiwa ubisi seludumela emansumpeni, lokho kusuke kusho ukuthi selizosho phezulu ithunga ligcwale. Kodwa kuvamisile manje ukusho ukuthi “selidumela emansumpeni”.

Kuchazani?

Noma lesi saga esithi selu “dumela emansumpeni” isikhuluma ngobisi, kodwa ngokwempilo sisho ukuthi qapha ngoba sekuzolunga lokho okwenzayo, noma ukuthi seziyakhanya izinto zakho sekusele kancane nje ukuba kukhanye kuthi bha!

3 thoughts on “Selidumela emansumpeni”

Leave a Reply