isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izisho

Ngezansi izisho kanye nezincazelo zazo.

 • Akulahlwa mbeleko ngakufelwa – Kusho ukungaphelelwa ithemba nasesimweni esibi
 • Asilima sindlebende kwayo – Umuntu noma angaba nesici esinjani kodwa kubo uthandiwe
 • Indangabane – Ukukhula
 • Isizungu sibulala inkonyane – Ukuba nesizungu kakhulu
 • Uhlanga luwe ngendlela – Ukwenzeka kwento ebivele ihlosiwe
 • Ukotha umbovu – Ukuthukuthela kakhulu kodwa uqinisele, uzibambe uzame nokufihla ukudinwa
 • Ukuba inkomo kunobhutshuzwayo – Ukungakwazi ukudlala unobhutshuzwayo.
 • Ukuba inkomo kunobhutshuzwayo – Ukungakwazi ukudlala unobhutshuzwayo.
 • Ukuba mtshingo ubethwa ngubani – Ukuba intandane.
 • Ukuba nenhliziyo engaphandle – Ukuhaha.
 • Ukuba nkomo – Ukungabi nokuzivikela, ukungalwi.
 • Ukuba yinyoka – Ukuba nobuqili obufihlakele.
 • Ukubamba isisila sehobhe – Ukuthembela entweni engenampumelelo.
 • Ukubeka icala – Ukumangalela umuntu.
 • Ukubeka inkunzi – Ukuphawula inkunzi.
 • Ukubhodlela emswanini – Ukukhala emva kwendaba.
 • Ukubhongela emswanini – Ukukhala emva kwendaba.
 • Ukubophela amanqina enyathi – Ukwakhela uzungu.
 • Ukubukana ngeziqu zamehlo – Ukungezwani.
 • Ukubulala inyoka – Izinto noma abantu abaningi.
 • Ukubuya inhlazane – Ukubuya kwezinkomo emini yasekuseni sezizosengwa.
 • Ukubuya nembande yesikhova – Ukuba neshwa ungaphumeleli entweni obuyizama.
 • Ukucela induku – Ukwedelela okudala impi.
 • Ukuchathazelwa kwelengane – Ukuxoxelwa izindaba ezingandile.
 • Ukuchitha kwenkabi – Ukumisa kwenkabi izimpondo zivulekile.
 • Ukuchunywa imfuyo – Ukwandelwa imfuyo.
 • Ukucupha uchuku – Ukwedelela abantu ngento eyaziwayo ukuthi abayithandi.
 • Ukudla impundu – Ukuba umuntu okhohlwayo.
 • Ukudla ubhedu – Ukuba ingqwele noma uhambe phambili kulokhu okwenzayo.
 • Ukudla udaka – Ukuhlupheka.
 • Ukudukuza oswini – Ukungabi namqondo, udidekile.
 • Ukufaka kwenkomo – Ukugcwala kobisi ebeleni lenkomo.
 • Ukufaka Umunwe esweni – Ukwenza into komunye umuntu angayithandi emphatha kabi okanye emdinayo.
 • Ukufinya ngolimi njengenkomo – Ukuhlupheka.
 • Ukugaqela eziko njengengane – Ukuzisondeza engozini.
 • Ukugeza amehlo – Ukubuka ngokujula into enhle
 • Ukugodla ubisi – Ukungehlisi ubisi kwenkomazi.
 • Ukugubhazela uthotholwane – Ukujabula kakhulu
 • Ukuguda inkomo – Ukusenga inkomo engasenankonyane.
 • Ukugxaza amanzi njengencuba – Ukuhlupheka, ukuba mpofu.
 • Ukuhamba ulifake isiphandla – Ukuhamba ufuna into ethile eyigugu
 • Ukuhlaba usentu – Ukuqhwitha umhlabathi.
 • Ukuhlahla inhloko – Ukuklabela ukhanda lwenkomo.
 • Ukuhlala phezu kwezikhali – Ukuhlala ulindele noma yini engenzeka njengokuhlaselwa.
 • Ukuhlamba imikhonto – Ukuhlaba izinkomo emva kwempi.
 • Ukuhlinzela ezibini – Ukuphatha umuntu ngesihluku
 • Ukuhloba kobisi – Ukuvuthwa kobisi.
 • Ukuhosha umongulo – Ukusenga izimfihlo.
 • Ukuhudula izikhumba – Ukuhona
 • Ukujikela eshobeni – Ukungenela into lapho ingenangozi ngakhona.
 • Ukukhipha inhlazane – Ukuvulela izinkomo ekuseni ngaphambi kokusenga.
 • Ukukhiphela inkonyane – Ukukhipha inkonyane enkomeni efile.
 • Ukukhunga umntwana – Ukupha umntwana izipho.
 • Ukukhwela phezu kwendlu njengenja – Ukwedelela abadala kunawe.
 • Ukulala ngenkomo – Ukuzivikela.
 • Ukulala ngophondo – Ukuba sesimeni sokungakwazi ukuzisiza.
 • Ukulandela amabheka – Ukufuza ekhabonina.
 • Ukuma ngenkomo – Ukuma ubambelele ehawini.
 • Ukumisa amanhlakomuzi – Ukulala ubheke phezulu umise amadolo.
 • Ukuncelisa amawele – Ukuyishaya emuva uyishaye phambili.
 • Ukuncelisa umbele ofile – Ukukhohlisa.
 • Ukungabuzi elangeni – Ukuhluleka ukuhlaziya noma ukugwema ingozi
 • Ukunyathela ngabantwana – Ukuba nezitho ezinhle.
 • Ukuphehla uzuthu – Ukusukela umuntu noma abantu ngoba wethembe ubuqhwaga.
 • Ukupheka inyama ngomhluzi wenye – Ukuhlaba njalo.
 • Ukuphonsa kwenkunzi – Ukuhlaba kwayo lapho ilwa.
 • Ukuphuma amathambo – Ukukhumuka kwamazinyo obungane.
 • Ukuqhuba intwala ngewisa – Ukwedelela.
 • Ukuqhuma abathakathi – Ukuvela kwamazinyo enganeni.
 • Ukusenga inkomo nenkonyane – Ukungabi nasimilo.
 • Ukusenga ezimithi – Ukukhuluma amanga.
 • Ukusengela ophondweni – Ukonela umuntu into yakhe.
 • Ukusengela umuntu esigujini – Ukulutha ufake enkathazweni.
 • Ukushaya utshani – Ukuvele uhambe ngokushesha noma ukubaleka.
 • Ukushisela uphondo – Ukususa uthuthuva.
 • Ukusongela inkomo ingakahlatshwa – Ukukhuluma sengathi into seyenzekile ibe ingakenzeki.
 • Ukuthola isisuUkukhulelwa.
 • Ukuthola umntwanaUkubeletha.
 • Ukuthwala ilunda – Ukuzazi
 • Ukuzalela phansi – Ukushonelwa abantwana.
 • Ukuzichoma kumalunda – Ukuzithintela, uzithele enkingeni.
 • Ukuzizala – Ukuzala umntwana ofana nawe.
 • Ukweqa izinyawo zenkosi – Ukuba nochuku wenze izinto ezingakufanele, ezingekho ezingeni lakho, ezifanele abakhulu kunawe.
 • Ukweqela inkomo – Ukuvimba inkomo uyikhalime.
 • Undingasithebeni – Umuntu ongenayo indawo yokuhlala
 • Usifumbu uhleka uqhaqhazela – Umuntu obona ububi bomunye ehluleka ukuhlaziya obakhe.

34 thoughts on “Izisho”

 1. Sanibonani bakwethu. Ngicela ningisize ngezisho ezibukela abesifazane phansi. Ngiyabonga

  Reply
  • Ukujabulisa noma ukujabulela omunye umuntu entweni ayenzile, isibonelo “Ngiyakuhalalisela ngemonto yakho oyithengile.”

   Reply
 2. please help

  Sebenzisa Amantshontsho noma Inqolobane Yesizwe ukuthola ukuthi zisho ukuthini
  lezi zisho ezilandelayo: {10}
  a. Ukuhluba udlubu ekhasini
  b. Ukukha phezulu
  c. Izinyo elibulalayo
  d. NgangoZulu ebuthene eMlambongwenya
  e. Ukuzwa ngosibhincamakhasana

  Reply
  • Ngiyabona ukuthi usulibhekile ikhasi lethu lezisho, leli: https://iafrika.org/izisho/ Uma lezi ozifunayo zingekho kuloluhlu, ingani phela uyazazi izincwadi ongathola kuzo usizo, uyazibalula wena uqobo – hamba phela uyobheka kulezozincwadi ngoba vele usuyazazi yiziphi. Sikufisela inhlanhla!

   Reply

Leave a Reply