Amakhaya Imicimbi Imicimbi yesintu Izaga Izibongo Izigodi Izinkolelo zesintu Izisho Shembe Ukulandwa Umshado

Sesha

Izisho

Ngezansi izisho kanye nezincazelo zazo.

Isisho Incazelo
Ukuba inkomo kunobhutshuzwayo. ∼Ukungakwazi ukudlala unobhutshuzwayo.
Ukuba mtshingo ubethwa ngubani ∼Ukuba intandane.
Ukuba nenhliziyo engaphandle ∼Ukuhaha.
Ukuba nkomo ∼Ukungabi nokuzivikela, ukungalwi.
Ukuba yinyoka ∼Ukuba nobuqili obufihlakele.
Ukubamba isisila sehobhe ∼Ukuthembela entweni engenampumelelo.
Ukubeka icala ∼Ukumangalela umuntu.
Ukubeka inkunzi ∼Ukuphawula inkunzi.
Ukubhodlela emswanini ∼Ukukhala emva kwendaba.
Ukubhongela emswanini ∼Ukukhala emva kwendaba.
Ukubophela amanqina enyathi ∼Ukwakhela uzungu.
Ukubukana ngeziqu zamehlo ∼Ukungezwani.
Ukubulala inyoka ∼Izinto noma abantu abaningi.
Ukubuya inhlazane ∼Ukubuya kwezinkomo emini yasekuseni sezizosengwa.
Ukubuya nembande yesikhova ∼Ukuba neshwa ungaphumeleli entweni obuyizama.
Ukucela induku ∼Ukwedelela okudala impi.
Ukuchathazelwa kwelengane ∼Ukuxoxelwa izindaba ezingandile.
Ukuchitha kwenkabi ∼Ukumisa kwenkabi izimpondo zivulekile.
Ukuchunywa imfuyo ∼Ukwandelwa imfuyo.
Ukucupha uchuku ∼Ukwedelela abantu ngento eyaziwayo ukuthi abayithandi.
Ukudla impundu ∼Ukuba umuntu okhohlwayo.
Ukudla ubhedu ∼Ukuba ingqwele noma uhambe phambili kulokhu okwenzayo.
Ukudla udaka ∼Ukuhlupheka.
Ukudukuza oswini ∼Ukungabi namqondo, udidekile.
Ukufaka kwenkomo ∼ukugcwala kobisi ebeleni lenkomo.
Ukufaka Umunwe esweni ∼Ukwenza into komunye umuntu angayithandi emphatha kabi okanye emdinayo.
Ukufinya ngolimi njengenkomo ∼Ukuhlupheka.
Ukugaqela eziko njengengane ∼Ukuzisondeza engozini.
Ukugodla ubisi ∼Ukungehlisi ubisi kwenkomazi.
Ukuguda inkomo ∼Ukusenga inkomo engasenankonyane.
Ukugxaza amanzi njengencuba ∼Ukuhlupheka, ukuba mpofu.
Ukuhlaba usentu ∼Ukuqhwitha umhlabathi.
Ukuhlahla inhloko ∼Ukuklabela ukhanda lwenkomo.
Ukuhlala phezu kwezikhali ∼Ukuhlala ulindele noma yini engenzeka njengokuhlaselwa.
Ukuhlamba imikhonto ∼Ukuhlaba izinkomo emva kwempi.
Ukuhloba kobisi ∼Ukuvuthwa kobisi.
Ukuhosha umongulo ∼Ukusenga izimfihlo.
Ukuhudula izikhumba ∼Ukuhona
Ukujikela eshobeni ∼Ukungenela into lapho ingenangozi ngakhona.
Ukukhipha inhlazane ∼Ukuvulela izinkomo ekuseni ngaphambi kokusenga.
Ukukhiphela inkonyane ∼Ukukhipha inkonyane enkomeni efile.
Ukukhunga umntwana ∼Ukupha umntwana izipho.
Ukukhwela phezu kwendlu njengenja ∼Ukwedelela abadala kunawe.
Ukulala ngenkomo ∼Ukuzivikela.
Ukulala ngophondo ∼Ukuba sesimeni sokungakwazi ukuzisiza.
Ukulandela amabheka ∼Ukufuza ekhabonina.
Ukuma ngenkomo ∼Ukuma ubambelele ehawini.
Ukumisa amanhlakomuzi ∼Ukulala ubheke phezulu umise amadolo.
Ukuncelisa amawele ∼Ukuyishaya emuva uyishaye phambili.
Ukuncelisa umbele ofile ∼Ukukhohlisa.
Ukunyathela ngabantwana ∼Ukuba nezitho ezinhle.
Ukuphehla uzuthu ∼Ukusukela umuntu noma abantu ngoba wethembe ubuqhwaga.
Ukupheka inyama ngomhluzi wenye ∼Ukuhlaba njalo.
Ukuphonsa kwenkunzi ∼Ukuhlaba kwayo lapho ilwa.
Ukuphuma amathambo ∼Ukukhumuka kwamazinyo obungane.
Ukuqhuba intwala ngewisa ∼Ukwedelela.
Ukuqhuma abathakathi ∼Ukuvela kwamazinyo enganeni.
Ukusenga inkomo nenkonyane ∼Ukungabi nasimilo.
Ukusenga ezimithi ∼Ukukhuluma amanga.
Ukusengela ophondweni ∼Ukonela umuntu into yakhe.
Ukusengela umuntu esigujini ∼Ukulutha ufake enkathazweni.
Ukushaya utshani ∼Ukuvele uhambe ngokushesha noma ukubaleka.
Ukushisela uphondo ∼Ukususa uthuthuva.
Ukusongela inkomo ingakahlatshwa ∼Ukukhuluma sengathi into seyenzekile ibe ingakenzeki.
Ukuthola isisu ∼Ukukhulelwa.
Ukuthola umntwana ∼Ukubeletha.
Ukuthwala ilunda ∼Ukuzazi.
Ukuzalela phansi ∼Ukushonelwa abantwana.
Ukuzichoma kumalunda ∼Ukuzithintela, uzithele enkingeni.
Ukuzizala ∼Ukuzala umntwana ofana nawe.
Ukweqa izinyawo zenkosi ∼Ukuba nochuku wenze izinto ezingakufanele, ezingekho ezingeni lakho, ezifanele abakhulu kunawe.
Ukweqela inkomo ∼Ukuvimba inkomo uyikhalime.

 

5 thoughts on “Izisho”

Leave a Reply

Joyina mahala. Uthole konke okwenzeka kwi-Afrika mase, uthole ne-ringtone yezithakazelo zakho.