isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izaga ngokuzigqaja

  • Usifumbu ubona uqhaqhazela: Umunti kulula ukubona nokukhuluma ngezici zabanye akhohlwe ukuthi naye unesakhe. Usifumbu umuntu oneqolo eligobile lakhukhumala noma lafutheka laba isifumbu. Uqhaqhazela umuntu onomzimba ohlale uqhaqhazela untekenteke.
  • Iqaqa alizizwa ukunuka: Umuntu akaziboni isici noma ububi anabo kepha ave eshesha ukubona amaphutha abanye abantu. Iqaqa inyamazane noma isilwane esinukayo nephunga laso lingabekezeleleki.
  • Nalapho kungekho qhude kuyasa – Akusho ukuthi lowo ozigqajayo uma eke wahamba kokwenziwayo kuyokuma izinto, kuyohamba kahle ngisho engasekho.
  • Umzungulu ubopha womile – lesisaga sicishe sibe nencazela efanayo nalesi esithi, “Ayihlabi ngakumisa” ngoba zombili zisho ukuthig umuntu akakalwa ngamehlo ngoba uzokumangaza. Lokhu akugcini nje ngokweya omunye umuntu kepha kuyisifunda nje empilweni ukuthi inselelo obhekene nayo ungayikali ngamehlo ungakasazi isisindo sayo ngoba wazi izoba nzima kangakanani.
  • Akubandla langiyikudla mkhono – Uhlale ulindele ukuhlangabezana nokubi nokuhle.

Leave a Reply