Izaga ngokuthandabuza

  • Amathanga ahlanzela abangenamabhodwe – Izinto ezinhle ziya kwabangazidingi noma kwabangakwazi ukuzisebenzisa ngendlela okuyiyo.
  • Kazi iyozala nkomoni – Akusikhona konke esingasho imiphumela yakho ngoba injalo ukuthi izobanjani. Lesi saga sisho ukuthi kusuke engekho owazi umphumela wento ethile, kepha bonke abantu basuke belindele wona umazihlokoza uzibonakalise ukuthi imuphi umphumela.
  • Okwakho okudlile – Awukwazi ukuzishaya isifuba ngento okungesiyona eyakho ngoba nomunye kusengaba eyakhe. Lokhu kusho ukuthi kumele kube nento eqondile esho ukuthi leyonto eyakho ngaphambi kokuthi uthi ngokwakho. Uma into ungakayisebenzisi angeke waba nesiqiniseko ukuthi ngeyakho.
  • Akwaziwa thunga labuya nankintsho – Naso lesaga sifana nalesi esithi, “Kazi iyozala nkomoni” ngoba phela zombili zikhuluma ngakho ukuthi umphumela wento ethile kuzoba yini.
  • Asiqedi mbhantshi ekujiya – Asaziwa isiphetho.
  • Ingqala ngobuhle igcina ngobubi – Kuningi okuqala kahle kuthembisa futhi kubukeka kune nqubekelaphambili, kepha ke akusikhona konke okuba nesiphetho esihle. Akekho umuntu onesiqiniseko sokuthi akakuqalayo namhlanje kusasa kuzoba nomphumela omuhle.
  • Indaba yamakhosi kayibanjelwa mlando – Izenzo zomuntu kuphela eziqinisekisa akakusho ngomlomo, akukho okunye okubambekayo ongakuthatha ukufake enhliziyweni okushiwo umuntu. Ingakho ke kungamele udumale uma umuntu okuthembise okuthize engasazifezi izithembiso zakhe. Lesi saga sichaza ukuthi izithembiso ezenziwa ngabantu abaphezulu bayazilibala sebephumelele.

Leave a Reply