Izaga ngokuphela kwethemba

  • Kubonwa ngokusa – Lesi saga sisebenza endodeni engaganiwe, kubonakala ekuseni ukuthi ilale kanjani, yingakho kuthiwa kubonwa ngokusa. Le nkulumo nayo ichaza umuntu ogula kakhulu, obangwa nezibi.
  • Kwembulwa kwembeswa – IsiZulu sihloniphisa kakhulu, ngisho inkulumo le iyahlonishiswa ukuze ingalumeli kulo okusuke kukhulunywa naye noma ngaye. Uma kukhulunywa ngokuthi umuntu umbulwa embeswa kusho ukuthi ugula kakhulu usebangwa nezibi impela. Siqhamuka ekutheni uma umnumzane egula kakhulu usuke embathiswe ingubo, kanti ke owakwakhe usuke elokhu embula emembesa embheka ukuthi usenjani noma emnika okuzothiba ukugula okumphethe.
  • Sezihuba sakusha – Uma kuthiwa sezihubela sakusha kusuke kukhulunywa ngezinkobe ezisuke ziphekiwe eziko sezizovuthwa ebhodweni eziphekwe kulona. Lesi saga sichaza ukuthi ukuthi sekuzomenela ogulayo. Lokhu kusho ukuthi ithemba ngokusinda kwakhe seliya ngokufiphala kalisekho ngenxa yokuthi umuntu usegula kakhulu. Kokunye kusho ukuthi izinto sezizokonakala ngoba phela izinkobe ezishile azehli esiphundu.
  • Kunhlanga zimuka nomoya – Ezinye izaga zesiZulu azibi nencazelo eyodwa, lokho kusho ukuthi isaga sisisodwa singangena ezihlokwaneni ezimbili noma ezintathu kuye ngokuthi sifakwe kanjani kwinkulumo. Izinhlanga lezi kukhulunywa ngalezi okufulelwa ngazo lapho umhlanga usuke upheshulwa umoya khona indlu isala nezintingo zodwa. Lesi saga okokuqala sichaza ukuthi isimo siqhubekela phambili njenge kloba lomlilo elibhebhethekela phambili lingacishi. Lokhu kusho ukuthi uma kungumuntu ogulayo isimo sakhe siqhubekela phambili akubukeki elulama. Bese kuthi okwesibili kusho ukungalungi kwesimo noma into umuntu akasuke eyenza.
  • Selicima ihlo, umhlophe usuwandile – Lesi saga sisho ukuthi isimo somuntu ogula kakhulu lapho selingasekho ithemba lokuthi uzolulama esifweni esimphethe. Lana kusuke sekubalwa izinsuku impela umuntu esengaya kwagoqanyawo noma ngabe inini egulela ukufa.
  • Sekuyobonwa ngokusa – Sekuyobonwa ngokusa ukuthi usaphila yini umuntu osuke egula kakhulu. Lamazwi aphuma uma selingasekho ithemba ngomuntu ogulayo ukuthi usazosinda yini ekuguleni okumphethe. Kahle kahle nje kusuke kuhletshwa ukuthi uzolubona yini usuku olulandelayo njengoba ebangwa nezibi nje.
  • Izihlabathi zigqiba iziziba – Isimo simanzonzwane kubi, lana izinkinga umuntu abhekene nazo zisuke sezingaphezu kwamandla akhe okubhekana nazo.
  • Kwembulwa ingubo kuvalwe ingubo – Usuke egula isimo sesisibi kakhulu, okusho ukuthi usuke engasakwazi ngisho ukuzisukumela ezenzele izinto, kepha ehlale elele ezingubeni.

Leave a Reply