Izaga ngobugebengu nokujeza

Kakucala laswela izaba – Uma wenza izaba usuke usuwenza nje, noma ubona kuthi lento oyenzayo ayisenamphumela othile. Lenkulumo izimpande zayo zisekutheni uma umuntu esesesigcawini ethweswe icala ubeka lokhu nalokhuya ukuzihlalula kulelo cala, yize noma kusuke kubonakala ukuthi uyena owenze lelo cala. Usuke esebeka izaba, bese kuqhamuka lenkulumo ke ethi alikho icala elaswela izaba.

Iqhina liphuma embizeni – Iqhina inyamazane edume ngokugxuma kakhulu, kanti imbiza yona eyokupheka. Uma iqhina liphuma embizeni lisuke lisindile emlonyeni wengwenya impela likankwe amaphisi enqineni. Lesi saga sichaza ukuphunyuka usungene kwenkulu inkinga lena.

Leave a Reply