Izaga ngokungabongi

Ihlola ladla umniniyo – Uma ungumuntu kubalulekile ukuthi ungaziqhelelisi nabantu. Ukuhlala wedwa uziqhelelanise nabo kuyingozi ngoba kungathi uma kukhona izinto ezikuvelelayo zikufice uwedwa ungakwazi ukusizakala.
Ungayishayi ingede ngoju – Uma wenzelwe okuhle kumele ubonge.
Ikhahlela abayisengayo – Inkomo uma uyisenga ngokujwayelekile uma isengwa iyaboshwa ukuze ingeke ikhahlele umsengi kanye nethunga lobisi. Uma kuthiwa ikhahlela abayisengayo kukhulunywa ngenkomo kepha isaga sona sisho ukuthi ulimala eduze kwala othanda khona. Uma uwumuntu othanda izindawo zobumnandi ulimalela khona lapho othokoza khona.

Leave a Reply