Izaga ngokungabongi

Ihlola ladla umniniyo – Uma ungumuntu kubalulekile ukuthi ungaziqhelelisi nabantu. Ukuhlala wedwa uziqhelelanise nabo kuyingozi ngoba kungathi uma kukhona izinto ezikuvelelayo zikufice uwedwa ungakwazi ukusizakala.Ungayishayi ingede ngoju – Uma wenzelwe okuhle kumele ubonge.Ikhahlela abayisengayo – Inkomo uma uyisenga ngokujwayelekile uma isengwa iyaboshwa ukuze ingeke ikhahlele umsengi kanye nethunga lobisi. Uma kuthiwa ikhahlela abayisengayo kukhulunywa ngenkomo … Read more