Izaga ngobuwula

Umuthi uphambe inyanga – Kusho nxa ingozi isivela ngento umuntu ayenze ethi uyihlakaniphele. Kulinganiswa ngenyanga ngoba yona ifaka umuntu umuthi, kanti uzakuba yingozi umbulale, uyehlule inyanga isithi iyawuphengula.

Ungcede uthume indlovu – Kuwubuwula ukubukela umuntu phansi ngoba lokho kutshengisa ukungabi nabo ubuntu. Uma sikhuluma ngongcede sikhuluma ngenyoni ebalwe njengenye yezinyoni encane kunazo zonke ezikhona. Ngobuncane bawo akukholakali ukuthi ungathuma indlovu ngoba phela yona iyisilwane esikhulu kwezinye izilwane zasendle. Izaga ezakho ke ukucikoza ngolimu, lenkulumo iqonde ukuthi umuntu ungambuka ngeso lokumedelela, kanti uhlakaniphe kunawe.

Bayishaya emuva bayishaye phambili – Lana kukhulunywa ngomuntu oyixoki oxabanisa abantu ngapha nangapha. Kuthiwa uyishaya phambili ayishaye emuva ngoba akalenzi iqiniso uma ekhuluma kepha uphehla udlambedlu uyaxokiza.

UBambo lwenkabi ukudliwa endlwaneni – Kushiwo ngento enkulu uma ithathwe lapho kwedelelekile, njengentombi yenkosi ithathwe yinsizwana-nje. Lesi saga singaphansi kobuwula ngoba phela abantu isikhathi esiningi abacabangi ukuthi emzini odelelekile kungakhona into enhle noma enkulu eyenzeka khona. Nomuntu ongenalo utho kuncane okuhle okubhekwe kuyena.

Leave a Reply