Izaga ngobuqhawe nobugwala

Izaga ngobuqhawe

  • Indoda ifela ezinkomeni: Akekho umuntu ofuna ukulahlekelwa into eyigugu empilweni yakhe kalula nje. Izinkomo ziyikho konke kumnumzane ngoba zisho umcebo nobukhulu bakhe emphakathini. Akuthusi ke ukuthi uma into iyigugu kumuntu uyivikela ngakho konke anakho.
  • Indoda ifela emaqeleni: Indoda kayihlali ekhaya, ivuka iyozama izamela yona nomndeni wayo. Wonke umuntu udla izithukuthu zakhe empilweni, lokhu kusho khona ukuthi indoda ayivuke izibambe ngoba abukho ubuhle bobuvila nokulala.
  • Inkunzi iyazibeka: Ngisho bangakhona abantu abakusizayo empilweni, kepha ekugcineni kwakho konke kulala kuwena ukuze impilo iye phambili. Umuntu uziphakamisa yena ngokwakhe ukuze abe utho emphakathini.
  • Indlovu ihlatshwa ngabantu bonke andukuba iwe: Yize kukuningi ongazenzela wena empilweni unqobe kukhona, kodwa akusikhona konke ozokunqoba uwedwa. Ezinye izinto zidinga isandla sabanye abantu nizenze ngokubambisana khona zizoba impumelelo.
  • Ngumasiza, ngumabuya lapho kungabuyi ndoda: Kukhona la okuphoqa khona ukuthi usebenzise isibindi kanye namandla ukuze izinto zilunge. Ngalokho sisho ukuthi kukhona la okudingeka khona isibindi khona uzokwazi ukuzisiza wena uphinde ukwazi nokusiza abanye abantu.
  • Uxamu uvuka abheke ezansi: Kubalulekile ukukwazi ukubheka isimo obhekene naso kuqala, usicubungule bese uhlela ngendlela ukuthi uzobhekana kanjani naso leso simo. Lesi saga sichaza ukuthi uma ubhekene nobunzima sebenzisa amasu akho okwenza kube nendlela elula futhi nephephile yokudlula kuleso simo.

Izaga ngobugwala

  • Unovalo entanyeni njengexoxo: Lana kusuke kukhulunywa ngomuntu onetwetwe osaba kakhulu, uma nje kuke kwakhona into encane eyenzakalayo usefaka umsila ngaphansi.
  • Uqaphe eqolo njengonwabu: Umuntu uhlale ebheke okungase kwenzeke, ohlale ethukile.
  • Akugwala ngamanzi: Usaba kakhulu unovalo futhi uyigwala lokuzalwa.

Leave a Reply