isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izaga ngobunzima

  • Inxeba lendoda alihlekwa – Ovelelwe ishwa noma ingozi akahlekwa, ubomzwela.
  • Umendo ngumkhumula nsika – Insika yinto eqinileyo, ephasileyo, kodwa uma isikhumukile kaku saphase lutho. Lelizwi Iisho ukuthi ukugana kumlahlisa konke umuntu, kakhulu intombi.
  • Uyadelana uMakhasana owabukela izinqama zakhe zikhahlelana – UMakhasana kwakungu mnumzane owayefuye izimvu eziningi. Kwakuthi njalo uma zihlangana ngeziphongo zilwa azibuke nje angazihlukanisi. Lenkulumo isuselwa lapho, kepha yona ichaza isimo la abantu belwa khona bese kuthi esikhundleni sokuthi balanyulwe ngoba belwa kepha beyekwe nje kanjalo ziqhuthane.
  • Aphelile amankemfu – Lana sichaza ukuthi umuntu usuke ehlulekele enkanini akade eyidaza, uma sezimkhalela bese kuthiwa aphelile amankemfu. Lana umlomo usuke usunqunyiwe enkukhwini. Amankemfu ilamathe aba sekugcineni kwezindebe zomlomo, kusuke sekuphele wona ke uma umuntu esesenkingeni. Lesi saga sihambisana nalesi esithi igadidinile.
  • Ukufa akunagagu – Kunezinto ongeke uzibalekele ngisho ngabe uhlakaniphe kangakanani ngoba zingaphezu kokuhlakanipha komuntu. Bonke abantu banesabelo sabo okungukufa, umuntu njengokuzalwa kwakhe ugcina ehambile emhlabeni.
  • Kwamama ngalahlwa – Izinsizwa bezishela kude uma zishela, yingakho kwaze kwaba khona nalesaga esithi “Induku enhle igawulwa emazweni”. Ukuthi kwamama ngalahlwa ke khona kusho ukuthi intombi isuke iganele kude nasekhaya ikhala ngokuthi ilahlwe unina njengoba iganele kude.
  • Ukusebenzela ihhashi elifileyo – Ihhashi elifile aliwusizo ngalutho kumnikazi walo. Lenkulumo ichaza ukusebenzela ize, uthi usuwafake onke amandla akho kepha okusebenzelayo kungabi nomphumela omuhle. Lesi saga sifana nalesi esithi ngamandla esambane.
  • Kuhlangene iziqha – Lana kusuke kukhulunywa ngokuthi kutholane phezulu abantu abalinganayo ngamandla abasuke belwa engekho ovuma ukugoba uphondo. Lenkulumo isuselwa ekutheni iziqha izinja ezilingana ngamandla okuthi uma zilwa kushunqe uthule ingekho efuna ukuhlulwa.

Leave a Reply