Izaga ngobuntu

Ukuphana kungukuziphakela – Uma upha umuntu ukudla noma umenzela okuhle naye ngelinye ilanga uzokwenza ngokufanayo. Lokhu kufana nokujikijela itshe ngenhla, liyaginqika lize ezansi. Kusho ukuthi nawe okuhle okwenzile lomuntu osuke umelulele isandla naye kusasa uyokwenzela okufanayo akuphe uma sekwenile nakuye.

Kudliwa kushiyelwana – Uma kudliwa ekhaya noma ngabe ogqokweni noma esitsheni, umuntu omdala uyena oyeka kuqala ukudla ziqhubeke izingane zidle. Ngisho ngabe omncane usesuthi kepha akalubeki phansi ukhezo omdala engakalubeki. Lesi saga sichaza ukuthi abadala bashiyela abancane.

Kulahlwana kabili – Lesi saga siyinto eyodwa nalesi esithi kuhlonishwana kabili. Lana kuchaza ukuthi okwenzeka esandleni sobunene kuyenzeka nasesandleni sokudla. Kuchazwa ukuthi kubalulekile ukuthi umuntu umhloniphe noma ngabe mncane kunawe noma ebukeka edeleleka, mhlawumbe uyakubamkhulu abuye akuhloniphe nawe. Kunjengoba umuntu esiza omunye kanti kosizwa yena kusasa.

Inonele phakathi njengendlazi – Kusho into ongaze uyedelele, kanti ilungile ngaphakathi. Kusho umuntu okungathi uyisithutha, kanti uhlakaniphe kabi. Kulinganiswa ngenyoni indlazi, okuthiwa  inone kabi,  kanti ibukeka sengathi yondile. Lana siqonde ukuthi ungameyisi umuntu.

Inhlava iyabekelwa – Uma umuntu ekwenzele okuhle, kuhle nawe umkhumbule kokuhle akakwenzele kona. Inyoni yoju uma ke umuntu emtshengise la okunoju khona wangayishiyela inhlava okulandela imkhombisa la okunenyoka khona ngoba phela usuke ekade eyincishe uju.

Leave a Reply