Izaga ngokusizana

  • Izandla ziyagezana – Empilweni kuyasizwana ngoba ngeke ukwazi ukuzenzela konke. Ngisho nangolwazi kuyacotshelelwana ngalo. Isandla sokudla siyasigeza esokunene, lokhu kuchaza khona ukuthi umuntu akayilutho ngaphandle kwabanye abantu. Ingakho nje ukuba umuntu wabantu kubalulekile, ngoba uthi uma uwe ngedolophansi bakudonse ngesandla abantu bakusukumise uzimele ngezinyawo.
  • Inyanga ayizelaphi – Ngisho okhokhovula bezinyanga nezanusi uma sezidinga usizo baya kwabanye abashayi bomhlahlo khona bezosizakala. Umuntu uyaludinga usizo lwabanye abantu.
  • Ingwenya idlela emsingeni – Empilweni awazi ukuthi usizo uzoludinga kubani ungaludingi kubani. Lesi saga sichaza ukuthi kubalulekile ukuthi uhloniphe wonke umuntu, okubalwa kubo omakhelwane, izihlobo ngisho nabantu nje ophila nabo emphakathini.
  • Iyagodla nxa igqulwa, yehlise nxa inxenxwa – Akukho la ukuziphakamisa nokuziqhakambisa okwake kwakhela khona umuntu ugazi wathandwa ethandelwa ukuthi uyazikhukhumeza. Ukuzehlisa kusiza ngisho ucela usizo kudingeka ululelwe isandla omunye umuntu. Uma uziphakamisa kakhulu wena uthi awuncengi uzosala uncela izithupha ungalutholi usizo kubantu ngisho ulidingela ukufa nokuphila. Uma ucela usizo kubantu kubalulekile ukuthi uzehlise khona uzosizakala.
  • Iva libangulwa elinye – Uma uhlatshwe iva usehlathini ukha elinye ukhiphe ngalo leli elisonyaweni. Kanti ke noma uxakekile usizo ulicela kwabanye abangakusiza enkingeni obhekene nayo.
  • Uchakide usiheha ngesibhelu isikhukhukazi – Kubalulekile ukuthi igama lakho libe lihle kubantu, ungaziwa njengoba oyisi xhwanguxhwangu. Lokhu kusiza kakhulu uma ufisa ukwenzelwa okuhle abantu ngoba bakuthola kulula ukuthi bakusize balule isandla ngenxa yokuthi nawe unaso isihe ungumuntu wabantu. Ukuze abantu bezokwazi ukukusiza kubalulekile ukuthi nawe ube umuntu owusizo ebantwini.
  • Inhlwanyelo ithekelwa kubangane – Uma usuke uhlupheke ngampela usizo uliphumela inqina njengamaphisi uma ezingela. Lokhu kuchaza ukuthi uma udinga usizo ulifuna kuwo wonke umuntu ongakwazi ukukusiza. Lana sibala abomndeni, abangani, izihlobo kanye nabanye owaziyo ukuthi bangaba usizo.

3 thoughts on “Izaga ngokusizana”

Leave a Reply